Emne

Informasjon om rettigheter og bruk (Oppdatert 21.02.2012)

BETINGELSER FOR BRUK 

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i følgende betingelser. Hvis du er uenig i noen av betingelsene, bør du ikke bruke nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å endre disse betingelsene når som helst, slik at du bør kontrollere om det er gjort endringer hver gang du bruker nettstedet. Ved at du fortsetter å bruke nettstedet etter at det er angitt endringer i betingelsene, viser du at du samtykker i disse endringene.

TILLATELSER OG RESTRIKSJONER

Dette nettstedet eies og drives av Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Alt materiale som finnes på nettstedet (herunder illustrasjoner, tekst, ikoner, presentasjoner, databaser, media og generell informasjon), eies og autoriseres av oss. Du kan kun vise, laste ned eller skrive ut materiale fra dette nettstedet til personlig, ikke-kommersiell bruk, med mindre noe annet er angitt. I tillegg kan materialet gjengis av mediarepresentanter til bruk i tradisjonelle offentlige nyhetsfora, med mindre noe annet er angitt. I tillegg kan materialet gjengis av mediarepresentanter til bruk i tradisjonelle offentlige nyhetsfora, med mindre noe annet er angitt.Det er ikke tillatt å legge materiale fra dette nettstedet inn på et annet nettsted eller på et datanettverk uten vår tillatelse. Det er ikke tillatt å sende eller distribuere materiale fra dette nettstedet til andre nettsteder. Det er ikke tillatt å bruke dette nettstedet eller informasjon fra dette nettstedet (herunder navn og adresse på personer som har sendt inn informasjon) til å selge eller fremme produkter eller tjenester, verve kunder eller til noe annet kommersielt formål.

Uavhengig av det foregående, forbeholder vi oss retten til å nekte, inndra eller begrense bruk av dette nettstedet, herunder reproduksjon av nettstedets innhold. Det er imidlertid ikke vårt ansvar å fastslå hva “rimelig bruk” består i for personer som ønsker å benytte materiale fra dette nettstedet. Det er helt og holdent brukerens ansvar. Vi er heller ikke forpliktet til å angi ytterligere kildehenvisninger eller garantere at materialet er klarert for alternativ bruk. Dette ansvaret påhviler også i siste instans brukeren. Kirken forbeholder seg imidlertid retten til å forhindre misbruk av dens materiale og til å tolke “rimelig bruk” ifølge sin forståelse av loven.

REGLER FOR GOD OPPFØRSEL

Du samtykker i at du, hverken personlig eller i samarbeid med andre, vil sende eller legge inn informasjon på dette nettstedet som kan være skadelig eller støtende for andre brukere. Du vil heller ikke gi deg ut for å være en annen bruker for å skjule din identitet eller få med deg andre på slike handlinger. Du samtykker i at du ikke skal gjøre noe som kan forstyrre datastrømmen til og fra dette nettstedet, påvirke nettstedets tjenester eller ytelse eller omgå noen av kontrollene eller bruksreglene vi har iverksatt. Du forstår at resultatet av skadelige eller støtende handlinger kan bli opphevelse av din rett til å bruke nettstedet og søksmål mot deg.

KOBLINGER

For enkelhets skyld kan dette nettstedet inneholde koblinger til nettsteder som drives av andre. Disse nettstedene hverken drives eller kontrolleres av oss, og vi er ikke ansvarlige for innholdet på dem. Selv om vi har gjort en helhjertet innsats for å sørge for at vi bare kobler til smakfulle, passende nettsteder, kan enkelte av dem inneholde upassende eller støtende materiale. Hvis du finner slikt materiale mens du bruker nettstedet, håper vi du vil varsle oss øyeblikkelig.

Vi tror at personer som gjør informasjon tilgjengelig på Internett, forventer at det er allment og lett tilgjengelig. Derfor mener vi at kobling til andre nettsteder er lovlig og i samsvar med Internett-brukernes forventninger. Hvis tilgangen til et bestemt nettsted likevel bør begrenses, skulle nettstedets administrator varsle oss omgående.

JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOV

Denne avtalen skal følge delstaten Utahs lover, slik de gjelder avtaler som inngås og skal håndheves fullt ut i delstaten, uten hensyn til andre motstridende lover. Eventuelle tiltak for å håndheve denne avtalen eller annet knyttet til dette nettstedet skal bringes inn for den delstatlige eller føderale domstol i Salt Lake County, Utah, og du gir herved ditt samtykke til å underlegge deg disse rettsinstansers jurisdiksjon ved enhver slik forføyning. Hvis noe vilkår i denne avtalen er ulovlig, ugyldig eller ugjennomførlig, helt eller delvis, skal dette ikke få noen innvirkning på de øvrige vilkår, forutsatt at de øvrige vilkår i vesentlig grad gjenspeiler den opprinnelige avtalen. Hvis ikke, forbeholder vi oss retten til å gjøre tilføyelser i avtalen.

BEGRENSNING AV ANSVAR

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av din bruk av, eller din manglende evne til å bruke, materialet på dette nettstedet eller eventuelle nettsteder det er koblet til, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, driftsforstyrrelser og tap av programmer eller andre data på ditt informasjonsbehandlingssystem. Under enhver omstendighet skal vårt totale erstatningsansvar for skader eller tap aldri overstige det du selv måtte ha betalt for tilgang til dette nettstedet eller noe nettsted det er koblet til.

ANSVARSFRASKRIVELSER

MATERIALET PÅ DETTE NETTSTEDET OG ALLE NETTSTEDER DET ER KOBLET TIL, TILBYS “SOM DET ER” OG UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, HVERKEN ANGITTE ELLER UNDERFORSTÅTTE. I DEN GRAD GJELDENDE LOVER TILLATER, FRASKRIVER VI OSS ENHVER GARANTI, ANGITT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EIENDOMSRETT OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL. VI GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE PÅ DETTE NETTSTEDET VIL VÆRE UFORSTYRREDE ELLER FEILFRIE, AT FEIL VIL BLI RETTET ELLER AT NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG, ER FRIE FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.

VAREMERKER

“Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige”, “Liahona,” “Mormons bok” og “mormon” er varemerker som tilhører Intellectual Reserve, Inc.

SPØRSMÅL OG SØKNADER OM OPPHAVSRETT

For ytterligere assistanse eller informasjon om kopibeskyttet materiale som tilhører Kirken, kan du kontakte Kirkens kontor for behandling av spørsmål ifm. opphavsrett på:

Telefon: 801-240-3959 eller 1-800-453-3860, linje 2-3959

Faks: 801-240-1187

E-post:cor-intellectualproperty@ldschurch.org

For å søke om bruk av Kirkens opphavsrettsbeskyttede materiale, må du fylle det skjema som angår din forespørsel:

For generelle forespørsler:Søknadsskjema for opphavsrett

For materiale som skal brukes i et manuskript:Søknadsskjema for opphavsrett – manuskript

For musikkarrangementer:Søknadsskjema for opphavsrett – musikkarrangement

Søknadsskjemaet og eventuelle andre nødvendige materialer som beskrevet i skjemaet, kan sendes til:

Attention: Licensing
Intellectual Property Office
50 East North Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150-0018

Du kan også sende skjemaet som faks eller e-post til faksnummeret eller e-postadressen ovenfor.

Merk: Den omtrentlige tidsrammen for å motta svar på en ikke-kommersiell søknad er to til fire uker. Kommersielle søknader trenger omtrent fire til seks uker.

Gyldig fra: 21. februar 2012

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.