Emne

Hvem er mormonene?

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (vanligvis kjent som mormoner) er å finne på alle nivåer i samfunnet – i næringsliv og landbruk, utdannelse og vitenskap, politiske partier og myndigheter, underholdningsindustrien og nyhetsmedier.

I en beskrivelse av siste-dagers-helliges karakter skrev tidsskriftet Newsweek: “Uansett hvor mormoner bor, er de alltid en del av et nettverk av gjensidig omtanke. I mormonenes teologi er alle en tjener av et eller annet slag, alle er på en eller annen måte i posisjon til å gjøre godt mot andre og til å la andre gjør godt mot seg. Det er en omsorgspakt av det 21. århundre.”

Denne omsorgen er ikke begrenset til Kirkens medlemmer alene, men strekker seg langt utenfor. Ifølge Kirkens president Thomas S. Monson: “Som kirke strekker vi oss ut ikke bare til vårt eget folk, men også til mennesker av velvilje over hele verden i den brorskapsånd som kommer fra Herren Jesus Kristus”.

[NO TRANSLATION] 

Medlemskap

Det er nå mer enn 14 millioner medlemmer av Kirken, og flertallet av dem bor utenfor USA. I USA har den det fjerde høyeste medlemstallet av noe kirkesamfunn. Siden dens spede begynnelse i 1830 med bare seks personer i en tømmerhytte i delstaten New York, har Kirken fortsatt å vokse i medlemstall og innflytelse.

Verdinormer

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er en gjenopprettelse av Det nye testamentes kristendom slik den ble forkynt av Jesus og hans apostler. Den er ikke protestantisk, evangelisk, katolsk eller ortodoks. Ikke desto mindre er Kirkens grunnleggende verdinormer for moral, anstendighet og familie i stor grad de samme som i de fleste andre kristne trossamfunn. Kirkens medlemmer finner tilflukt fra usikkerheten i verden i evangeliets budskap om håp og lykke. Den realitet at livet har guddommelig hensikt, at Gud har omsorg for den enkelte og at alle har kapasitet til forbedring gjennom riktige valg, er et sentralt tema i mormonenes tankegang.

Tro

Siste-dagers-hellige tror på en kjærlig, personlig Gud som vår himmelske Fader. Ettersom han er våre ånders Far, er alle mennesker hans barn, og dermed er også alle mennesker brødre og søstre. Han sendte sin Sønn Jesus Kristus for å forløse menneskene fra deres synder. Kirkens medlemmer forsøker å innrette sitt liv etter Frelserens læresetninger. Enhver har rett til personlig åpenbaring. Gud har kalt nye apostler og profeter i vår tid som han åpenbarer sitt ord gjennom, slik han gjorde i oldtiden. Dermed taler Gud fremdeles til menneskene. Mormoner tror på Bibelen, både Det gamle og Det nye testamente. I tillegg bruker de andre skrifter, heriblant Mormons bok, som er et annet vitne om Kristi tjenestegjerning og hans guddommelighet. Når de brukes sammen, gir disse skriftene innsikt i slike vesentlige spørsmål som Guds natur, frelse og forsoningen.

Utdannelse

En av Kirkens høyeste verdinormer er utdannelse. Det regnes like mye som et åndelig som et sekulært imperativ. Avdøde president Gordon B. Hinckley har sagt: “Herren har lagt et mandat på folket i denne Kirken, om at de skal lære ved studium og ved tro, at de skulle søke ikke bare etter åndelig kunnskap, som er viktigst, men at de skulle søke etter verdslig kunnskap.” Kirken tilbyr sine unge gode utdanningsmuligheter: Seminar er et fireårig program som forbereder ungdom på livets åndelige utfordringer. Institutt gir generell religionsundervisning og en sosial atmosfære for unge voksne i studentalder. Over 700 000 elever er innskrevet i disse programmene, som er etablert i 132 land.
I tillegg har Kirken opprettet Det vedvarende utdannelsesfond for å gi unge menn og kvinner i Kirken i utviklingsland muligheter til utdannelse og yrkesopplæring. Dette fondet, som stort sett kommer av bidrag fra Kirkens medlemmer, gir lån til studenter, slik at de kan gjennomføre sine studier og finne seg arbeid i sine egne land og lokalsamfunn.

Gudstjenester

På søndager samles siste-dagers-hellige til gudstjenester i mer enn 28 000 forsamlinger i 177 land, nasjoner og territorier rundt om i verden. Disse møtene er tilpasset de lokale behovene i de forskjellige forsamlingene rundt om i verden, og de holdes på mer enn 180 språk. Besøkende er velkommen.

Misjonærarbeid

Kirkens vekst over hele verden skyldes delvis det arbeidet som mer enn 52 000 frivillige misjonærer utfører på heltid. De forkynner evangeliet der de kan – i gatene og hjemme hos folk. Men dette er bare halve historien. Den åpenhet og omsorg medlemmene viser sine venner og bekjente, er den virkelige katalysator for vekst, ettersom det gjengitte evangelium gir svar på livets dypeste spørsmål.

Familie

President Monson beskrev nylig det ideelle hjem: “Vårt hjem skulle være noe mer enn et tilfluktssted. Det skulle også være et sted hvor Guds ånd kan bo, hvor uværet stopper ved døren, hvor kjærlighet råder og fred finnes. Verden kan til tider være et skremmende sted. Samfunnets moralske fundament synes å gå i oppløsning i urovekkende hastighet.” Han sa imidlertid også at dette er en kamp som familier og enkeltpersoner “kan og vil vinne”. I et stadig mer splittet samfunn, blir det desto mer avgjørende å styrke familien. De verdinormer som er avgjørende for enhver sivilisasjons fremgang, blir først innpodet i familien – samfunnets grunnleggende enhet – der mann og hustru arbeider sammen for helhetens beste. Kirkens lære og programmer har til hensikt å styrke familien. De hevdvunne dydene nestekjærlighet, offer, tålmodighet og tilgivelse gjør samfunnet i stand til å blomstre. De læres mest effektivt hjemme.

Organisering

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er organisert omtrent på samme måte som Kristus organiserte sin kirke på nytestamentlig tid. Den blir ledet av en profet som fungerer som Kirkens president. Han har to rådgivere, og disse tre lederne utgjør Det første presidentskap. Det første presidentskap assisteres av tolv apostler, som er spesielle vitner om Jesus Kristus for hele verden. Ledere som kalles syttier, assisterer De tolv apostlers quorum og virker på forskjellige steder over hele verden. Lokale forsamlinger blir ledet av biskoper. Den viktigste organisasjon for kvinner i Kirken er Hjelpeforeningen, som ble grunnlagt i 1842. I dag har denne organisasjonen mer enn 5,5 millioner medlemmer i alderen 18 og oppover i over 170 land.

Leglederskap

Den lokale ledelsen i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er sammensatt av kvalifiserte legmedlemmer, ikke et betalt presteskap. Disse lederne velges ved bønn og inspirasjon, og trakter ikke etter stillinger i Kirken, men tar imot “kall” i en ånd av tjeneste. Medlemmene kalles av sine ledere til å virke i ulike stillinger i sin forsamling. Dette samarbeidsprosjektet innebærer at legmedlemmer bytter på å holde tale og lytte til taler, lede musikk og synge salmer, gi råd og motta råd. Deres tjeneste velsigner andre og fører til personlig vekst. I tillegg til å styrke familien, fremmer denne organisasjonsstrukturen en dyp følelse av fellesskap i forsamlingen og dekker menneskets ønske om tilhørighet gjennom gjensidig ansvar for hverandre.

Samfunnet

Kirken er aktivt involvert i samfunnsanliggender i de lokalsamfunn hvor medlemmene bor. Den er forpliktet til å ta standpunkt til moralske spørsmål som samfunnet står overfor. Når det gjelder partipolitikk, derimot, har Kirken vedtatt strenge retningslinjer for nøytralitet. Kirkens oppgave er å forkynne Jesu Kristi evangelium, ikke å velge politikere. Den hverken støtter, fremmer eller motarbeider politiske partier, kandidater eller programmer, og tror at dens verdinormer kan finnes hos dem alle. Ikke desto mindre oppfordrer Kirken sine medlemmer til å være ansvarsbevisste borgere i sine lokalsamfunn, ved blant annet å gjøre seg kjent med aktuelle saker og stemme ved valg. Videre forventer den av sine medlemmer at de engasjerer seg i den politiske prosess på en veloverveid og sivilisert måte, og respekterer det faktum at Kirkens medlemmer har forskjellig bakgrunn og erfaring.

Respekt og toleranse

I samme ånd av høflighet og respekt appellerte nylig president Monson til Kirkens medlemmer om mer religiøs forståelse og toleranse: “Jeg vil oppfordre medlemmer av Kirken overalt til å vise vennlighet og respekt for alle mennesker. Verden vi lever i er full av mangfold. Vi kan og skulle vise respekt overfor dem som har andre trosoppfatninger enn oss.”

Humanitærhjelp

I sin første pressekonferanse som Kirkens president, 4. februar 2008, understreket president Monson betydningen av samarbeid i samfunnsanliggender: “Vi har et ansvar for å være aktive i lokalsamfunnene hvor vi bor, alle siste-dagers-hellige, og å samarbeide med andre kirkesamfunn og organisasjoner. Jeg tror det er viktig at vi eliminerer svakheten av én som står alene, og erstatter den med styrken av mennesker som arbeider sammen.” Kirkens verdensomspennende veldedige innsats blir ofte utført i samarbeid med andre trossamfunn og hjelpeorganisasjoner.

Bare i 2007 ydet Kirken bistand i forbindelse med større jordskjelv i 5 land, massive branner i 6 land, sult og hungersnød i 18 land og oversvømmelser og voldsomme uvær i 34 land. Til sammen ydet Kirken og dens medlemmer bistand i forbindelse med 170 større hendelser – nesten én hendelse annenhver dag året gjennom. Motivasjonen bak dette enorme, verdensomspennende arbeidet tar utgangspunkt i den enkle befaling som ble gitt av Jesus for så mange år siden: “Elsk din neste som deg selv.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.