Emne

Tilhørighetssvindel

Den amerikanske Securities and Exchange Commission definerer tilhørighetssvindel som følger:

Tilhørighetssvindel refererer til investeringssvindel som utnytter medlemmer av identifiserbare grupper, for eksempel religiøse eller etniske grupper, eldre eller yrkesgrupper. Svindlere som fremmer tilhørighetssvindel, er ofte – eller foregir å være – medlemmer av gruppen. De verver ofte respekterte samfunnsledere eller religiøse ledere fra gruppen til å spre budskapet om systemet ved å overbevise dem om at en falsk investering er legitim og verdifull. Ofte blir disse lederne uvitende ofre for svindlernes list.

Disse svindlerne utnytter den tillit og det vennskap som finnes i grupper av mennesker som har noe til felles. På grunn av den sammensveisede strukturen i mange grupper, kan det være vanskelig for regulerende myndigheter eller politi å oppdage en tilhørighetssvindel. Ofre unnlater ofte å varsle myndighetene eller å bruke sine juridiske virkemidler, og prøver i stedet å finne ut av ting innenfor gruppen. Dette gjelder særlig der svindlere har brukt respekterte samfunnsledere eller religiøse ledere til å overbevise andre om å bli med på investeringen.

Noen medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har, i likhet med medlemmer av andre trossamfunn og andre sammensveisede samfunn, i det siste blitt offer for denne typen svindel. Noen ganger er lovbryterne andre medlemmer av Kirken. Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige blir lært å være ærlige i sin omgang med andre, og de som er skyldige i å utføre den slags bedrageri, kan få den strengeste straff Kirken kan ilegge, inkludert utelukkelse. Fordi noen uærlige individer har brukt tilhørighetssvindel til å utnytte medlemmer av sine egne trosgrupper, har ledere i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige minnet Kirkens medlemmer tydelig og ofte om å være på vakt mot denne typen svindel.

I februar 2008 sendte Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ut et brev som skulle leses i alle Kirkens forsamlinger i USA og Canada, som lød:

På grunn av rapporter om bedragerier og ukloke investeringer, føler vi igjen behov for å råde medlemmene til å være forsiktige når det gjelder forvaltning av økonomiske anliggender.

Vi er redd noen medlemmer av Kirken ignorerer de ofte gjentatte rådene om å forberede seg og leve innenfor rammen av et budsjett, unngå forbruksgjeld og spare for vanskeligere tider. Det skulle også legges vekt på å gjøre fornuftige investeringer gjennom ansvarsbevisste og etablerte finansinstitusjoner. Vi er dessuten bekymret for at enkelte utnytter tillitsforhold til å fremme risikofylte eller til og med uærlige investeringer og forretningsopplegg.

Selv om alle investeringer innebærer et element av risiko, kan denne risikoen kontrolleres ved å følge velbegrunnede og dokumenterte økonomiske prinsipper: For det første, unngå unødvendig gjeld, spesielt forbruksgjeld. For det annet, før du investerer, søk råd fra en kvalifisert og autorisert økonomisk rådgiver, og for det tredje, vær forstandig.

Vi oppfordrer ledere til regelmessig å undervise i og understreke disse prinsippene.

I tillegg har Kirkens ledere i andre sammenhenger, inkludert i lokale menigheter, stadig advart Kirkens medlemmer i årenes løp mot farene ved risikable investeringer og svindel. Følgende er noen eksempler på tidligere uttalelser fra Kirkens ledere om emnet:

Joseph B. Wirthlin, “Jordisk gjeld, himmelsk gjeld”, Liahona, mai 2004, 40
Fra tid til annen hører vi historier om grådighet og selviskhet som gjør oss svært bedrøvet. Vi hører om bedrageri, misligholdelse av lån, økonomisk svindel og konkurser. ... Vi er et folk med integritet. Vi tror på at vi skal betale vår gjeld og være ærlige i all vår omgang med våre medmennesker.

Joseph B. Wirthlin, “Personlig integritet”, Lys over Norge, juli 1990, 27
Når vi først har mottatt Kristi ånd og kjenner godt fra ondt, skulle vi alltid velge det gode. Vi behøver ikke bli ført på avveier, selv om svik, bedrageri, løgnaktighet og dobbeltmoral ofte synes å bli godtatt i vår verden. Det er vanlig med løgn, tyveri og bedrag. For en sann siste-dagers-hellig er integritet, en fast troskap mot de høyeste moralske og etiske normer, av avgjørende betydning.

M. Russell Ballard, “Balanse mellom livets krav”, Lys over Norge, juli 1987, 10
“Det finnes ingen snarveier til økonomisk trygghet. Overlat ikke dine penger til andre uten å foreta en grundig vurdering av enhver investering. Vårt folk har tapt altfor mange penger på å overlate sine midler til andre. Slik jeg ser det, vil vi aldri finne balanse i vårt liv dersom vi ikke har en solid kontroll med vår økonomi.”

Dallin H. Oaks, “Sin brors vokter”, Lys over Norge, jan. 1987, 15
Hvitsnipp-fetteren til tyveri er svindel. Den består i å oppnå vinning ved at man lyver om en vesentlig kjensgjerning i en forretningstransaksjon. Smarte selgere med glatte tunger og et innsmigrende vesen bedrar sine medmennesker til å investere i prosjekter som selgerne vet er mer spekulative enn de tør avsløre. Problematisk bevisførsel gjør det vanskelig å komme bedragere til livs. Men våre lovers utilstrekkelighet gir ingen tillatelse til å synde under Guds lov. Selv om dyktige tyver ikke blir straffet i dette livet, vil disse hvitsnippforbryterne også til sist bli avslørt og straffet for det de er.”

Marvin J. Ashton, “Vær ved godt mot”, Lys over Norge, nr. 6 1986, 68
Vår tids profeter har i all enkelhet inntrengende bedt oss om å unngå metoder for å “bli rik i en fart” dersom vi vil unngå den hjertesorg som følger med økonomisk ufrihet. Kanskje vi ikke har sagt nok om det faktum at altfor mange av oss, når vi drømmer om storhet, sår frøene til økonomisk ulykke. Så på et senere tidspunkt når meget er tapt, klandrer vi dem som var sammen med oss om foretagendet. Det er vanskelig å være ved godt mot når selvbedrag er vår følgesvenn. Når vi villig utsetter oss for bedrageriets og svindelens vinder og stormer, bør vi ikke bli overrasket når vi ender med underskudd. Etter i mange år å ha lyttet til dem som har lidt store økonomiske tap, har jeg hørt mange si i desperasjon: “Jeg ble forledet.” Ofte har mitt hjerte, sinn og Ånden tilskyndet meg til å si: “Ja, du ble forledet av deg selv.” Vi trenger alle å bli oppmuntret til å løfte hodet og se hvor våre tanker og udefinerte prioriteringer fører oss. Selvbedrag tillater oss å klandre andre for våre egne feiltrinn.

James E. Faust, “Integrity, the Mother of Many Virtues”, Ensign, mai 1982, 47
Fruktene av arbeidsomhet og sparsommelighet kan som seg hør og bør legges i gode investeringer. En god og solid investering kan tilsvare mange års slit, og det er en viss risiko i alt vi gjør. Men investeringer som er svært spekulative og fremmes med dårlig underbygde, vage løfter om overdreven avkastning, skulle granskes meget nøye. Kirkens ledere har lenge advart mot spekulasjon. Brigham Young sa: “Dersom Herren noensinne har åpenbart noe til meg, har han vist meg at Israels eldster må la spekulasjon ligge og ivareta de oppgaver som hører inn under deres kall.”

I vår tid har president Nathan Eldon Tanner sagt: “Investeringsgjeld skulle være fullt sikret slik at den ikke belemrer en families sikkerhet. Ikke invester i spekulative foretak. Spekulasjonens ånd kan bli berusende. Mange formuer har blitt utslettet på grunn av ukontrollert appetitt på å få mer og mer. La oss lære av fortidens sorger og unngå å la vår tid, energi og generelle helse bli slave av en grådig appetitt på å skaffe økte materielle goder.”

Marvin J. Ashton, “This Is No Harm”, Ensign, mai 1982, 9
Man kan lyve effektivt uten å bruke ord. Noen ganger kan et nikk med hodet eller taushet bedra. Å anbefale en tvilsom bedriftsinvestering, gjøre en falsk oppføring i en hovedbok, underfundig bruk av smiger eller å unnlate å avsløre alle relevante fakta, er noen andre måter å kommunisere løgnen på.

Unngå dem som ønsker umiddelbare beslutninger eller kontanter akkurat nå. Alle verdifulle investeringsmuligheter kan tåle overveielse og gransking. Vi må få alle tilgjengelige fakta og vurdere dem godt, og deretter treffe beslutninger som er i alles beste interesse. Når marginale saker og situasjoner oppstår, må personlig integritet være et viktig element i enhver beslutning. Når den rette veien ikke er iøynefallende, vil personlig ærlighet hjelpe oss å skjelne og avdekke relevante poenger eller fakta som andre kanskje ikke er klar over. En person med integritet vil hjelpe andre å være ærlige. En person med integritet vil stille spørsmål og gi svar som er korrekte. Integritet gjør det mulig for oss å stake ut en kurs for rettferdig personlig adferd lenge før tiden for handling kommer.

En klok person vil ikke tillate seg å bli et offer for den skruppelløse på grunn av falsk stolthet. Ofte blir folk svindlet fordi falsk stolthet hindrer dem i å stille spørsmål og søke ytterligere informasjon. Av frykt for å bli stilt i forlegenhet eller bli oppfattet som uvitende, nikker en spekulant ofte bekreftende når han egentlig ikke forstår hva den glatte selgeren sier. “Hva betyr det?” “Hva er risikoen?” “Hva er fallgrubene?” “Hvilken bakgrunn har firmaet?” “Hvilke referanser har du?” er spørsmål som er verdt å stille. Når selgere skjødesløst bruker enkle, men unnvikende ord som “helgardering”, “beskyttelse”, “fritatt”, “livrente”, “paraply”, “skattefritt”, “isolert” og “avbetaling”, skulle kjøperen være på vakt.

Dersom forsvarlige avgjørelser ikke kan nås på grunnlag av ens egen kompetanse, må det søkes råd fra kunnskapsrike og pålitelige rådgivere. Tilbud som ikke kan vente eller tåle gjennomgang, er ikke verdt å satse på.

“Protecting Family Finances by Avoiding Fraud”, Ensign, juni 2008
(Se hele artikkelen ved å klikke koblingen ovenfor.)
 

Disse tidligere advarslene fra ledere i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har sendt en klar melding til medlemmene om faren for tilhørighetssvindel. Denne formaningen som er gitt av Kirkens ledere for hele verden, blir ofte gjentatt og understreket på lokalt nivå, både i forsamlingenes undervisning og i råd gitt til enkeltpersoner og familier av lokale legledere.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.