Emne

Kirkens presidenter

Siden Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble grunnlagt i 1830 har 16 menn virket som Kirkens president. Siste-dagers-hellige anser hver av disse menn som profeter som fikk åpenbaring fra Gud. Hver av dem hadde unike talenter og evner som bidro til Kirkens fremgang på den tiden, og la grunnlaget for fremtidig vekst.

Kirkens første president, Joseph Smith, mottok myndighet til å lede Kirken av døperen Johannes og av tre av Kristi apostler, Peter, Jakob og Johannes, som mottok den samme “makt og myndighet” fra Jesus Kristus selv (Lukas 9:1). Disse mennene kom som engler og overdro prestedømmet til Joseph Smith. Dette samme prestedømmet ble senere overlevert i en ubrutt kjede frem til i dag, til Kirkens nåværende president, Thomas S. Monson.

Her følger korte biografier om hver av Kirkens presidenter.

 

 

 Joseph Smith

 År som president: 1832-1844
 Fødselsdato: 23. desember 1805
 Dødsdato: 27. juni 1844

 Joseph Smith jr. ble født 23. desember 1805 i Sharon, Vermont, og var det 
 femte av Joseph Smith og Lucy Macks 11 barn. Han arbeidet på familiens
 gård i Vermont og senere i det vestlige New York. I Palmyra, New
 York, i 1820 så Joseph Smith Gud Faderen og Jesus Kristus i et syn. Gjennom åpenbaring oversatte og utga han Mormons bok, organiserte Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 6. april 1830 og fikk åpenbaringer for å lede Kirken. Under hans ledelse grunnla de siste-dagers-hellige bosettinger i Ohio, Missouri og Illinois. Joseph Smith og hans bror Hyrum ble drept av en mobb i Carthage, Illinois, 27. juni 1844.

For en mer inngående biografi om Joseph Smith, klikk her.

 Brigham Young

 År som president: 1847-1877
 Fødselsdato: 1. juni 1801
 Dødsdato: 29. august 1877

 Brigham Young ble født 1. juni 1801 i Whitingham, Vermont. I 1835,
 tre år etter at han sluttet seg til Kirken, ble han kalt til  De tolv apostlers quorum. Som Joseph Smiths etterfølger, ledet han folkevandringenvestover i 1846-47 til Rocky Mountains og grunnla Salt Lake City. Han ble oppholdt som Kirkens president 27. desember 1847. Som Kirkens president og guvernør for territoriet Utah, etablerte han siste-dagers-hellige bosettinger i Utah og hele den amerikanske Vesten. Under hans ledelse startet byggingen av templer i Salt Lake, St. George og Logan, Utah. Han bragte telegrafen og jernbanen til Utah og oppmuntret til kooperativ industri blant siste-dagers-hellige. Han døde 29. august 1877 i Salt Lake City, etter nesten 30 år som Kirkens president.

For en mer inngående biografi om Brigham Young, klikk her.

 John Taylor

 År som president: 1880-1887
 Fødselsdato: 1. november 1808
 Dødsdato: 25. juli 1887

 John Taylor ble født 1. november 1808 i Milnthorpe, Westmorland, England. I 1832 flyttet han til Toronto, Canada, og arbeidet som tønnemaker og som metodistprest på deltid. Han og hans hustru, Leonora, sluttet seg til Kirken i 1836. To år senere ble han apostel, og hadde et nært samarbeid med Joseph Smith og Brigham Young. John Taylor ledsaget Joseph Smith til Carthage, Illinois, i juni 1844 og ble alvorlig skadet da Joseph Smith ble drept. Han ble oppholdt som Kirkens president 10. oktober 1880. I løpet av sin presidentperiode etablerte president Taylor mormonkolonier i Wyoming, Colorado, Arizona, Canada og Mexico, ledet den verdensomspennende innføringen av Primærs program for barn og kanoniserte Den kostelige perle som hellig skrift. Han døde 25. juli 1887 i Kaysville, Utah.

 Wilford Woodruff

 År som president: 1887-1898
 Fødselsdato: 1. mars 1807
 Dødsdato: 2. september 1898

 Wilford Woodruff ble født 1. mars 1807 og vokste opp i Connecticut. Han var møller av yrke. Han sluttet seg til Kirken i 1833 og reiste på misjon to ganger før han ble kalt som apostel i 1839. Som medlem av De tolvs quorum, reiste han på misjon ytterligere fire ganger, presiderte over templeti St. George, Utah, og virket i seks år som Kirkens historiker. Han ble oppholdt som Kirkens president 7. april 1889. I løpet av sin presidentperiode innviet han templer i Salt Lake City og Manti, Utah, ledet organiseringen av en genealogiskforening og understreket verdien av å føre historiske opptegnelser. I 1890, etter å ha grunnet og bedt mye, mottok president Woodruff en åpenbaring om at de siste-dagers-hellige skulle slutte å praktisere flergifte. Han døde i San Francisco 2. september 1898.

 Lorenzo Snow

 År som president: 1898-1901
 Fødselsdato: 3. april 1814
 Dødsdato: 10. oktober 1901

 Lorenzo Snow ble født 3. april 1814 i Mantua, Ohio. Som ungdom foretrakk han akademisk studium fremfor læreplass og studium av hebraisk og teologi, som førte til at han konverterte til Kirken i 1836. Han utførte tjeneste som misjonær og apostel før han ble Kirkens president 13. september 1898. Han hjalp Kirken å komme seg etter utfordringene i de foregående tiårene. Han utvidet misjonærarbeidet og stabiliserte Kirkens økonomi ved å oppmuntre til betaling av tiende. Som Kirkens president på begynnelsen av det 20. århundre, innledet han en ny æra i siste-dagers-hellig historie. Han døde i Salt Lake City 10. oktober 1901, i en alder av 87.

 Joseph F. Smith

 År som president: 1901-1918
 Fødselsdato: 13. november 1838
 Dødsdato: 19. november 1918

Joseph F. Smith ble født 13. november 1838 i Far West, Missouri. I 1844 led hans far, Hyrum Smith, martyrdøden sammen med hans onkel Joseph Smith. Unge Joseph F. Smith hjalp sin mor, Mary Fielding Smith, å flytte til Utah i 1848. Han tjenestegjorde i Utah-territoriets lovgivende forsamling fra 1865 til 1874, reiste på misjon en rekke ganger og ble Kirkens president 17. oktober 1901. Samtidig som han ledet Kirken inn i det 20. århundre, hjalp Joseph F. Smith de siste-dagers-hellige å få en bedre forståelse av den tidlige Kirkens historie. Han arbeidet for bedre å opplyse offentligheten om Kirken ved å utvikle viktige steder for Kirkens historie i New York, Missouri og Illinois, bygge et besøksbyrå og utvide Kirkens misjonær-program og Kirkens skoleverk. Etter 17 år som Kirkens president, døde Joseph F. Smith 19. november 1918 i Salt Lake City.

 Heber J. Grant

 År som president: 1918-1945 
 Fødselsdato: 22. november 1856
 Dødsdato: 14. mai 1945

 Heber Jeddy Grant ble født 22. november 1856 i Salt Lake City, og ble oppdratt av sin enkemor, Rachel Grant. Før han var 15 hadde han startet en fremgangsrik forretningskarriere. Ti år senere ble han kalt til De tolv apostlers quorum, hvor han virket i 37 år. Etter å ha blitt Kirkens president 23. november 1918, innviet han tre nye templer, utvikletvelferdsprogrammet og hjalp siste-dagers-hellige å takle tragedien 2. verdenskrig. Hans erfaring fra næringslivet gjorde ham i stand til å modernisere Kirkens organisasjoner og fremgangsmåter. Hans misjonær-innsats, herunder en rekke foredrag og vennskap med nasjonale bedriftsledere, gjorde resten av landet oppmerksom på Kirken. Etter 27 år som president, døde Heber J. Grant i Salt Lake City 14. mai 1945.

 George Albert Smith

 År som president: 1945-1951
 Fødselsdato: 4. april 1870
 Dødsdato: 4. april 1951

 George Albert Smith ble født 4. april 1870 i Salt Lake City. Hans far, John Henry Smith, og bestefar George A. Smith hadde begge vært rådgivere til Kirkens presidenter. Mens han var ansatt i Federal Land Office for Utah, ble han i en alder av 33 kalt til De tolv apostlers quorum. Til tross for skrøpelig helse og nedsatt syn, hadde han en fremragende karriere som leder i Kirken. Han ble Kirkens president 21. mai 1945. Han organiserte Kirkens massive humanitærhjelp til Europa etter andre verdenskrig og fremmet speiding blant siste-dagers-hellige. Etter seks år som president, døde George Albert Smith i Salt Lake City på sin 81-årsdag, 4. april 1951.

 David O. McKay

 År som president: 1951-1970
 Fødselsdato: 8. september 1873
 Dødsdato: 18. januar 1970

 David Oman McKay ble født 8. september 1873, og tilbragte sin ungdom i Huntsville, Utah. Han studerte ved Weber Stake Academy og University of Utah for å forberede seg til en karriere innen utdannelse. Etter endt skolegang og en misjon, giftet han seg med sin college-kjæreste, Emma Ray Riggs, i 1901. Fem år senere, i en alder av 32, ble han kalt som apostel, og han ble Kirkens president 9. april 1951. Han utvidet perspektivet for Kirkens verdensomspennende misjon, og under hans ledelse ble de første stavene opprettet utenfor USA. Han styrket også Kirkens medlemmer med en fornyet vekt på verdien av familieliv og utdannelse. Etter 44 år i De tolv apostlers quorum og 19 som Kirkens president, døde David O. McKay 18. januar 1970 i Salt Lake City, i en alder av 96.

 Joseph Fielding Smith

 År som president: 1970-1972
 Fødselsdato: 19. juli 1876
 Dødsdato: 2. juli 1972

 Joseph Fielding Smith, sønn av Joseph F. Smith, ble født 19. juli 1876 i Salt Lake City og tilbragte hele sitt liv i Kirkens tjeneste. I nesten tre fjerdedeler av et århundre var han misjonær, Kirkens historiker, formann i Utahgenealogiske forening og president for Salt Lake tempel, apostel og Kirkens president. Han ble Kirkens president 23. januar 1970 i en alder av 93. Som en av kirkens mest produktive forfattere, bidro Joseph Fielding Smiths tallrike bøker og artikler til å opplyse generasjoner av siste-dagers-hellige om Kirkens historie og lære. Under hans ledelse fortsatte misjonærarbeidet å vokse, Ogden og Provo tempel ble innviet og Kirkens tidsskrifter ble konsolidert. President Smith døde i sitt hjem i Salt Lake City 2. juli 1972.

 Harold B. Lee

 År som president: 1972-1973
 Fødselsdato: 28. mars 1899
 Dødsdato: 26. desember 1973

 Harold Bingham Lee ble født 28. mars 1899 i Clifton, Idaho, og arbeidet innen utdannelse, næringsliv og offentlig administrasjon. Som stavspresident under den store depresjonen, innledet han et program for selvforsynthet og hjelp som utviklet seg til Kirkens velferdssystem. Etter at han ble kalt til De tolv apostlers quorum i 1941, fortsatte han å arbeide med velferdsprogrammet og iverksatte organisatoriske endringer for å bedre koordineringen mellom Kirkens hovedkvarter og siste-dagers-hellige forsamlinger over hele verden. Disse endringene hjalp Kirken å forberede sin raske ekspansjon i løpet av tiårene som fulgte. Han ble Kirkens president 7. juli 1972. Han reiste ofte i løpet av sin presidentperiode, som bare varte i 18 måneder. President Lee døde 26. desember 1973 i Salt Lake City.

 Spencer W. Kimball

 År som president: 1973-1985
 Fødselsdato: 28. mars 1895
 Dødsdato: 5. november 1985

 Spencer Wooley Kimball ble født 28. mars 1895 i Salt Lake City, og vokste opp i Thatcher, Arizona. Etter å ha fullført en misjon og giftet seg med Camilla Eyring, bosatte han seg i Safford, Arizona, for å oppfostre barn og drive et forsikringsselskap. Han ble kalt som apostel i 1943, og etter å ha overvunnet alvorlige helseproblemer, ble han Kirkens president 30. desember 1973, 78 år gammel. Han ledet Kirken med energisk vilje i en periode med dramatisk vitalitet og vekst. I løpet av hans 12 år som president, ble antall templer i drift fordoblet, antall misjonærer økte med 50 prosent og prestedømmet ble gitt til alle verdige mannlige medlemmer. Han døde i Salt Lake City 5. november 1985.

 Ezra Taft Benson

 År som president: 1985-1994
 Fødselsdato: 4. august 1899
 Dødsdato: 30. mai 1994

 Ezra Taft Benson ble født 4. august 1899 i Whitney, Idaho, og lærte tidlig prinsippet om hardt arbeid på familiegården. Han reiste på misjon til Storbritannia, og etter at han kom hjem, giftet han seg med Flora Amussen i 1926. Han studerte landbruk og fikk etter hvert mange viktige stillinger i denne næringen. Mens han virket som apostel, var han også landbruksminister i president Dwight D. Eisenhowers regjering fra 1953 til 1961. Han ble Kirkens president 10. november 1985. Han understreket viktigheten av Mormons bok i daglig skriftstudium, misjonærarbeid og undervisning i evangeliet. Til tross for hans sviktende helse, fortsatte Kirken å vokse under hans ledelse, templer ble innviet og misjonærarbeidet ble utvidet over hele verden, spesielt i Øst-Europa. Han døde i Salt Lake City 30. mai 1994, i en alder av 94.

 Howard W. Hunter

 År som president: 1994-1995
 Fødselsdato: 14. november 1907
 Dødsdato: 3. mars 1995

 Howard William Hunter ble født 14. november 1907 i Boise, Idaho. I sin ungdom var han spesielt glad i musikk. Etter videregående skole spilte bandet hans, “Hunter's Croonaders” i fem måneder ombord på SS President Jackson, noe som ga ham muligheten til å se mange eksotiske steder i Asia. Da han giftet seg med Clara May Jeffs i 1931, ga han opp sin musikkarrière til fordel for et stabilt familieliv. President Hunter begynte å studere jus og ble en fremgangsrik advokat i California. Han ble kalt som apostel i 1959, og virket i 35 år før han ble Kirkens president 5. juni 1994, i en alder av 86. Under sin korte presidentperiode oppfordret han Kirkens medlemmer til å bli verdige til å komme til templet, noe som åpnet veien for et tiår med økt tempelbygging. Han reiste så ofte som hans helse tillot det, innviet to templer og markerte 150-årsjubileet for Joseph og Hyrum Smiths martyrdød. Han døde 3. mars 1995 i Salt Lake City.

 Gordon B. Hinckley

 År som president: 1995-2008
 Fødselsdato: 23. juni 1910
 Dødsdato: 27. januar 2008

 Gordon Bitner Hinckley ble født i Salt Lake City, Utah, 23. juni 1910. Etter fullført utdannelse ved University of Utah ble han kalt på misjon til Storbritannia. Da han kom tilbake, tok han fatt på et liv i tjeneste for Kirken. Han var ansatt som utøvende sekretær for Kirkens radio-, samfunnskontakt- og litteraturkomité før han ble kalt som apostel i 1961. Han virket som rådgiver for president Kimball, president Benson og president Hunter før han ble Kirkens president 12. mars 1995. I løpet av sin presidentperiode ledet han det mest intense tempel-byggeprogrammet i Kirkens historie og etablerte Det vedvarende utdannelsesfond for å hjelpe unge mormoner i utviklingsland å skaffe seg utdannelse og bli selvhjulpne. Han reiste også rundt i verden for å møte siste-dagers-hellige og oppmuntre dem til å ta vare på nye konvertitter og bli venner med medlemmer av andre trossamfunn. Gjennom TV-intervjuer og nasjonale pressepublikasjoner økte han medieoppmerksomheten og forbedret det offentlige inntrykket av Kirken. President Hinckley døde i Salt Lake City 27. januar 2008.

 Thomas S. Monson

 År som president: 2008-2018
 Fødselsdato: 21. august 1927
Dødsdato: 2. januar 2018

 Thomas Spencer Monson ble født i Salt Lake City, Utah, 21. august
 1927. Han tjenestegjorde i Sjøforsvaret på slutten av 2. verdenskrig. I
 1950, i en alder av 22, ble han kalt som biskop, og fem år senere ble han kalt til
 å virke i et stavspresidentskap. Fra 1959 til 1962 var han president for
 Kirkens kanadiske misjon, med hovedkontor i Toronto, Ontario. Kort tid etter at han kom hjem fra Canada, i en alder av 36, ble han oppholdt som medlem av De tolv apostlers quorum i 1963. Han virket som rådgiver for president Ezra Taft Benson, president Howard W. Hunter og president Gordon B. Hinckley før han ble Kirkens president 3. februar 2008.

Russel M. Nelson

År som president: 2018-i dag
Fødselsdato: 9. september 1924

President Russell M. Nelson ble oppholdt og beskikket som den 17. president og profet i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige søndag den 14. januar 2018, i det øvre rom i Salt Lake tempel. Forut for sin tjenestegjerning som Kirkens overhode, virket president Nelson som president i De tolv apostlers quorum fra 15. juli 2015, frem til hans kall som Kirkens leder. Han har virket som medlem av det quorumet siden 7. april 1984.

For en mer inngående biografi om president Nelson, klikk her.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.