Pressemelding

Kirken utgir Bibelen på portugisisk

Etter en fem år lang prosess har Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige utgitt en ny utgave av Bibelen på portugisisk, som nå er tilgjengelig på Internett (AsEscrituras.lds.org). Trykte eksemplarer blir publisert for verdensomspennende distribusjon fra og med mars 2016. Den er også tilgjengelig i mobilapplikasjonen Gospel Library. Nesten 1,4 millioner medlemmer av Kirken har portugisisk som morsmål.

Den nye portugisiske utgaven av Bibelen er basert på 1914-versjonen av João Ferreira Annes de Almeida-oversettelsen, som ble valgt på grunn av høy kvalitet. Oversettelsen har også fornyet grammatikk og ordforråd. 

I en video oppfordret president Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det første presidentskap, portugisiskspråklige medlemmer til å studere den nye utgaven av Bibelen, som heter Bíblia Sagrada, Almeida 2015. “Skriftene er den beste veiledningen for å lære evangeliet – en nøkkel til å forstå vår Fader og vår Frelser Jesus Kristus,” sa president Eyring. “Når du ydmykt lærer og underviser fra Skriftene, vil ditt vitnesbyrd vokse, og du vil motta mer veiledning i ditt daglige liv.” 

“Bibelen er et bindeledd til våre brødre og søstre i andre religioner – et felles grunnlag av tro som er bygget på vår Faders ord, det oldtidens profeter skrev, og vår Frelser og Forløsers varige læresetninger og forsoning,” sa han.

Bibelen er en av de grunnleggende bøker med hellig skrift i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Den brukes sammen med andre skrifter, blant annet Mormons bok.

“Denne nye utgaven av Bibelen vil fremme kunnskap om evangeliet og en dypere forståelse av disse fantastiske, grunnleggende skriftene,” sa eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum.

“Revisjonen av Skriftene vil bli til stor velsignelse, og vil påvirke mange som snakker portugisisk,” sa eldste Ulisses Soares i De syttis presidentskap, som er født i São Paulo i Brasil. “Vi kan bli bedre kjent med Herren med Skriftene på vårt eget språk.”

Søster Ana Gaertner De Agostini, som har portugisisk som morsmål og er medlem av Hjelpeforeningens generalutvalg, deltok i arbeidet med den portugisiske utgaven av Bibelen. “Det er fantastisk å tenke på at de vil få anledning til å forstå Guds ord på en langt enklere og mer opprinnelig måte,” sa søster De Agostini. “Det kan ikke måles.”

Prosjektet omfattet en gruppe generalautoriteter, områdesyttier, fagutdannede lingvister og medlemmer av kirken som arbeidet under ledelse av Kirkens første presidentskap og De tolv apostlers quorum. Den nye portugisiske utgaven av Bibelen, vil også inneholde studiehjelpemidler som krysshenvisninger, fotnoter, et emneregister, harmonisering av evangeliene (Matteus, Markus, Lukas, Johannes og nyere åpenbaring), Bibelens kronologi, utdrag fra Joseph Smiths oversettelse og bibelkart og -fotografier.

Over 100 000 eksemplarer av Bibelen på portugisisk blir produsert ved Kirkens trykkerier i Salt Lake City og Brasil. De nye bøkene i hard og myk innbinding blir først tilgjengelig til våren, etterfulgt av distribusjon av bøker med ekte og imitert skinninnbinding. Lydinnspillinger og blindeskrift vil bli tilgjengelig senere i 2016.

I tillegg vil en kombinasjonsutgave på portugisisk bli lansert i 2016, med Bibelen, Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle. Disse fire bøkene med hellig skrift som er innbundet sammen, anses av Kirken som Guds ord. Kirkens portugisiske trippelutgave av Skriftene, som inneholder de tre bøkene Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle, har også fått en mindre oppdatering med retting av trykkfeil, forbedring av skrifttypen, nye studiehjelpemidler og justering av overskriftene. Du finner mer informasjon på BibliaSagrada.lds.org.

I 2009 lanserte Kirken en spansk versjon av Bibelen basert på Reina-Valera-oversettelsen.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.