Pressemelding

Kirken deltok på konferanse for unge religions- og livssynsledere

H.K.H. Kronprins Haakon åpnet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) sin konferanse for unge ledere fredag 18. September. Konferransen ble avholdt i moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat i Motzfeldts gate 10 i Oslo. Arrangementet for unge og fremtidige ledere i alderen 16-30 år varte i to dager. Det var 40 deltakere som representerte over 10 ulike tros- og livssynssamfunn.  Temaer for de to dagene var konspirasjonstenkning, ledertrening og forebygging av voldelig ekstremisme er blant temaene. Initiativtaker til konferansen var Tom-Atle Herland, tidligere leder for Kirken på Østlandsområdet.

Under åpningen av konferansen sa Kronprins Haakon (på bildet over) at ”Unge ledere er en av de viktigste ressursene vi har. Gjennom aktiv dialog er dere her for å samarbeide på tvers av livssyn, for å skape forståelse og for å bygge tillit. Dette ligger som en grunnplanke under et av konferansens formål, nemlig å forebygge ekstremistiske holdninger. Dagens og fremtidens lederarbeid i livssynssamfunnene er viktig for at vi skal ha et raust og inkluderende og fungerende samfunn. Å være med å forvalte menneskers verdier er et stort ansvar og gir oss store muligheter. Dere møter kanskje mange eksistensielle utfordringer noen ganger. Et verktøy som jeg tror er å bruke verdighet som kompass i dette landskapet. Alle mennesker har sitt ifødte menneskeverd. Denne umistelige verdien har mann i kraft av å være et menneske. Verdighet kan styrkes når vi opplever at våre rettigheter og frihet respekteres. I ledelse basert på verdighet tror jeg det ligger mange muligheter for positive forandringer. Det er gjennom samling og dialog at forskjeller blir en styrke og mangfoldet en ressurs."

Tom-Atle Herland (på bildet over) ledet de unge gjennom den to dager lange konferansen; "Vi har hatt to flotte dager sammen med utrolig fine og engasjerte ungdom som har blitt bedre kjent og fått en bedre forståelse av hverandres ståsted. Ungdommen ga uttrykk for at de ønsket mer av denne type samling og samarbeid. Det ligger det til rette for nå. Respekt og dialog er det et betydelig behov for i det samfunnet vi er en del av."

Formålet med denne konferansen var flerdelt:

  • Styrke deltakernes lederegenskaper, og bidra til refleksjon over hvilke utfordringer de kan møte som religions- og livssynsledere i dagens samfunn.
  • Øke bevisstheten om hvordan man kan håndtere ekstremistiske holdninger i eget tros- eller livssynssamfunn.
  • Skape dialog og samarbeid mellom unge fra ulik tros- og livssynsbakgrunn.
  • Styrke de unges tilknytning til – og engasjement for – eget tros- eller livssynssamfunn, for derigjennom å styrke det enkelte tros- og livssynssamfunns fremtid og deres evne til å bidra positivt til storsamfunnet.

På bildet over: Ida Marie Aanensen, Mina Mariell Waal, Vegard Andre Amundsen og Biskop Paul Gardner

STL er en paraplyorganisasjon for Norges største religioner og livssyn, og favner 14 ulike tros- og livssynssamfunn – både religiøse og sekulære. Hovedoppgavene for STL er å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom religioner og livssyn, og politisk likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge. Patriark Espen Amundsen var Generalsekretær i STL i flere år og ble avløst i februar 2015.

Konferansen er tenkt å være et årlig tiltak med oppstart denne høsten, og finansieres av Kulturdepartementets tilskudd til dialog og forebygging av radikalisering.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.