Emne

Joseph Smith og gjenopprettelsen

Joseph Smith jr. ble født 23. desember 1805 i Sharon, Vermont, sønn av Joseph og Lucy Mack Smith. Han ble født inn i en fattig bondefamilie, hvor han var det femte barnet av 11 – hvorav ni overlevde barndommen. Ettersom familien hans ikke kunne tillate seg den luksus som offentlig utdannelse var, fikk Joseph bare tre år med formell skolegang. Sammen med sine brødre og søstre fikk han hovedsakelig sin utdannelse hjemme, med familiens bibel som kilde.

Mens han var forvirret med hensyn til religion i en tid med intens religiøs vekkelse i delstaten New York der han bodde i 1820, leste 14-åringen Joseph et skriftsted i Det nye testamente, som han senere skrev at talte til dypet av hans sjel. Det var en påminnelse til dem som mangler visdom, om å søke den fra en guddommelig kilde. Josephs reaksjon var å finne seg et avsondret sted i et skogsområde i nærheten av sitt hjem, og be høyt for første gang i sitt liv.

Det som fulgte, forandret Joseph Smith, og har blitt en sentral grunnsetning i siste-dagers-helliges tro. Joseph skriver at Gud Faderen og Jesus Kristus viste seg for ham. “Jeg så en lysstøtte rett over mitt hode,” skrev han, “klarere enn solen, stige ned inntil den hvilte på meg.” I dette lyset så han to personer – en av dem uttalte Josephs navn, pekte på den andre, og sa: “Dette er min elskede Sønn. Hør ham!” Kirkens medlemmer kaller denne opplevelsen “det første syn”. Det innledet arbeidet med å gjenopprette Jesu Kristi kirke på jorden.

Joseph Smith er kanskje mest kjent for sin oversettelse av Mormons bok: Et annet testamente om Jesus Kristus. Kirkens medlemmer tror at Joseph noen år etter sitt første syn ble ført til en høyde nær Palmyra, New York, hvor han mottok en oldtidsopptegnelse av en engel kjent som Moroni. Opptegnelsen, som var inngravert på metallplater, inneholdt historien om et folk som bodde på det amerikanske kontinent på Kristi tid, herunder beretningen om da den oppstandne Kristus viste seg for dem. Joseph oversatte opptegnelsen på cirka 3 måneder, og resultatet, Mormons bok, ble første gang utgitt i New York av E.B. Grandin i 1830. Mormons bok med sine over 500 sider er et av Joseph Smiths store bidrag og en grunnleggende bok med hellig skrift for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Siste-dagers-hellige tror at guddommelig myndighet gikk tapt i oldtidens kirke etter apostlenes død, og at en gjenopprettelse ved guddommelig inngripen var nødvendig. Gjengivelsen av prestedømsmyndighet gjennom Joseph Smith i første halvdel av det 19. århundre var en virkelig handling ved englebesøk av dem som hadde myndighet i fordums tid. 

Joseph Smith, fem medhjelpere og 50 andre tilstedeværende, organiserte Kirken formelt i en tømmerhytte ved Fayette, New York, 6. april 1830. Han presiderte over Kirken frem til 27. juni 1844, da han led martyrdøden. Under hans ledelse vokste Kirkens medlemstall fra sin spede begynnelse til over 26 000.

Joseph Smiths åpenbaringer introduserte oppsiktsvekkende teologiske innovasjoner og utfordringer til den tidens kirkesamfunn. Han var sterk i sitt forsvar av religionsfrihet for mennesker av alle trosretninger. Hans åpenbaringer innførte begreper som templer, hvor frelsende arbeid kan utføres for de døde, og en forståelse av tre brede grader eller nivåer av himmel og den endelige skjebne i det neste liv for Guds trofaste barn. Hans erfaring med det første syn førte til de siste-dagers-helliges forståelse av Gud og Jesu Kristi fysiske natur, og at menneskene er skapt i hans bilde. Han snakket og skrev ofte om de siste dagers innsamling av Israel, og forkynte den ikke bare med hensyn til innsamling av jøder til Israel, men også en innsamling av alle Guds folk til trygge og hellige steder. Se også: Hvorfor og hvordan er mormonene annerledes?

Utenfor kirken er Joseph Smith også kjent for sin innføring av den gamle praksisen polygami gjennom åpenbaring, selv om dette ikke lenger praktiseres i Kirken og ikke ofte omtales blant Kirkens medlemmer bortsett fra i en historisk sammenheng.

I de årene han ledet den nystartede kirken, organisert Joseph et internasjonalt misjonærprogram og grunnla det som i dag er en av de største kvinneorganisasjoner i verden. Han ledet byggingen av tre byer og to templer – samtidig som han ble utsatt for intens forfølgelse av lokale mobber, som til slutt drev Kirkens medlemmer ut av alle de tre byene Joseph grunnla.

Ettersom Kirkens medlemmers religiøse og sivile rettigheter som amerikanske borgere hadde blitt nektet dem til tross for mange og gjentatte appeller til den føderale regjeringen, kunngjorde Kirkens ledere Joseph Smiths kandidatur i USAs presidentvalgkamp i januar 1844. I mai hadde Joseph blitt offisielt nominert av en konvensjon i Nauvoo, Illinois. Hans politiske plattform forlangte statlig intervensjon på vegne av religiøse og sivile rettigheter i møte med forfølgelse. Joseph og hans bror ble drept av en mobb i juni samme år, og Josephs politiske valgkamp ble avbrutt.

Joseph og hans eldre bror Hyrum ble skutt og drept 27. juni 1844 av en mobb på 150 til 200 menn. Brødrene og noen nære venner hadde blitt fengslet i et fengsel i Illinois på bakgrunn av falske anklager om landssvik, etter å ha overgitt seg til lovens representanter. Joseph var 38, mens Hyrum var 44. Likene av Joseph og Hyrum ble stelt og lagt på visning for de anslagsvis 10 000 sørgende 28. juni, og dagen etter ble de gravlagt i hemmelighet for å unngå ytterligere angrep eller skjending av mobbene.

Kirken som Joseph etablerte i 1830, er i dag et verdensomspennende trossamfunn med over 14 millioner medlemmer, og Joseph Smith selv regnes av siste-dagers-hellige som den mest fremtredende profet i nyere tid. I motsetning til påstander fra enkelte motstandere av Kirken, blir ikke Joseph tilbedt av Kirkens medlemmer. Han blir hedret som profet, men var likevel et menneske med mangler og feil som de fleste andre mennesker.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.