Emne

Jesus Kristus

Jesus Kristus står sentralt i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som bærer hans navn. Medlemmer av Kirken tror at Jesus er Guds Sønn, den enbårne Sønn i kjødet (Johannes 3:16). Siste-dagers-hellige tror på de profetiske erklæringer i Det gamle testamente som refererer direkte og kraftfullt til Messias' komme, hele menneskehetens Frelser. Kirkens medlemmer tror også på Det nye testamentes beretninger om Jesu Kristi fødsel, liv og virke, død og oppstandelse.

Hver bønn i hjemmet og hver tale i et møtehus blir avsluttet i Jesu Kristi navn. Nadverdens symboler, som tas ukentlig under gudstjenester, er symboler på hans forsoning. I likhet med sin far har Kristus et fysisk legeme – det samme legemet som gikk ut av graven etter hans oppstandelse, og som han hadde da han inviterte sine apostler: “Rør ved meg og se” (Lukas 24:39).

Som det eneste fullkomne menneske som har levd, satte Jesus med sitt liv det eksempel alle skulle følge. Fordi mennesker kommer til kort, betaler Kristi sonoffer prisen for synd på betingelse av individuell omvendelse. Hans offer gjør også hele menneskeheten i stand til å gjenoppstå til udødelighet. Han er Frelseren, og en gang i fremtiden vil han være Dommeren.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.