Emne

Guddommen

Treenigheten i den tradisjonelle kristendommen kalles Guddommen av medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Selv om de samme betegnelsene brukes av siste-dagers-hellige og andre kristne på Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, er de siste-dagers-helliges forståelse av de tre medlemmene av Guddommen ganske forskjellig fra den tradisjonelle kristendommens.

Gud Faderen

Gud omtales ofte i Kirken som vår himmelske Fader, fordi han er far til alle menneskelige ånder og de er skapt i hans bilde (1 Mosebok 1:27). Det er en passende betegnelse på en Gud som er kjærlig og rettferdig, allvis og allmektig. Mormoner tror han har et menneskelignende legeme, men er udødelig og fullkommengjort. Vår himmelske Fader innstiftet “frelsesplanen”, som gjør det mulig for enkeltpersoner å leve i hans nærhet og sammen med sine familier i all evighet. Faktisk er dette hans verk – å tilveiebringe sine sønner og sine døtre udødelighet og evig liv.

Jesus Kristus

Jesus Kristus står sentralt i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som bærer hans navn. Hver bønn i hjemmet og hver tale i et møtehus blir avsluttet i Jesu Kristi navn. Nadverdens symboler, som tas ukentlig under gudstjenester, er symboler på hans forsoning. Siste-dagers-hellige godtar helt og fullt Det nye testamentes beretninger om Jesu Kristi fødsel, liv og virke, død og oppstandelse. I likhet med sin Far har han et fysisk legeme – det samme legemet som gikk ut av graven etter hans oppstandelse, og som han hadde da han inviterte sine apostler: “Rør ved meg og se” (Lukas 24:39).

Som det eneste fullkomne menneske som har levd, satte Jesus i sitt liv det eksempel alle skulle følge. Fordi mennesker kommer til kort, betaler Kristi sonoffer prisen for synd på betingelse av individuell omvendelse. Hans offer gjør også hele menneskeheten i stand til å gjenoppstå til udødelighet. Han er Frelseren, og en gang i fremtiden vil han være Dommeren.

Den hellige ånd

Kirkens medlemmer tror at Den hellige ånd er en ånd i persons skikkelse, ikke en fysisk person. Den hellige ånds spesielle oppgave er å vitne om Faderen og Sønnen, åpenbare sannhet og helliggjøre. Han er en guddommelig veileder og lærer.

Siste-dagers-hellige tror at Den hellige ånd kan inspirere og påvirke rettferdige mennesker som er mottakelige for disse tilskyndelsene. I tillegg er Den hellige ånds “gave” privilegiet å kunne nyte godt av hans konstante veiledning under forutsetning av at man holder budene. Den gis til medlemmer av Kirken etter dåpen av en prestedømsbærer, som legger sine hender på den døptes hode og velsigner vedkommende med at han eller hun skal motta Den hellige ånd.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.