first-presidency-2018-cropped.jpg
Pressemelding

Rapport fra generalkonferansen, april 2018

Nytt Første presidentskap oppholdt, to nye apostler kalt, syv nye templer bekjentgjort

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige samlet seg i Konferansesenteret i Salt Lake City og i møtehus og hjem over hele verden, 31. mars og 1. april 2018 for å delta på den 188. årlige generalkonferansen. Det var en historisk begivenhet hvor flere endringer og bekjentgjørelser ble gjort. Her er en sammenfattet rapport over hendelser i kronologisk rekkefølge.

Siste-dagers-hellige oppholder det nye Første presidentskap i høytidelig forsamling

President Russell M. Nelson ble oppholdt på lørdagen som profet, seer, åpenbarer og president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige under en høytidelig forsamling av Kirkens medlemmer over hele verden 31. mars 2018. Dallin H. Oaks ble oppholdt som førsterådgiver og Henry B. Eyring som annenrådgiver i Det første presidentskap – Kirkens høyeste ledende organ.

To nye apostler kalt til De tolv apostlers quorum

To nye medlemmer av De tolv apostlers quorum ble også bekjentgjort under høytidelig forsamling på møtet lørdag formiddag. Eldste Gerrit W. Gong og eldste Ulisses Soares ble oppholdt som de nyeste medlemmene av quorumet. De fyller de ledige stillingene etter president Thomas S. Monsons og eldste Robert D. Hales’ bortgang.

Åtte nye generalautoritet-syttier bekjentgjort på generalkonferansen, april 2018

President Dallin H. Oaks i Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige bekjentgjorde kallet av åtte generalautoritetet-syttier og 55 områdesyttier under møtet lørdag ettermiddag på generalkonferansen i april 2018. Han bekjentgjorde også at eldste Carl B. Cook og eldste Robert C. Gay vil virke i De syttis presidentskap, i de ledige stillingene som følge av eldste Gerrit W. Gongs og eldste Ulisses S. Soares’ kall til De tolv apostlers quorum.

Under ledelse av De tolvs quorum, reiser de ofte for å møte med og undervise Kirkens ledere, misjonærer og Kirkens medlemmer i lokale forsamlinger. De nye generalautoritet-syttiene som ble kalt er: Eldste Steven R. Bangerter, eldste Matthew L. Carpenter, eldste Jack N. Gerard, eldste Mathias Held, eldste David P. Homer, eldste Kyle S. Mackay, eldste Juan Pablo Villar og eldste Takashi Wada.

Nytt Unge kvinners generalpresidentskap bekjentgjort under generalkonferansen, april 2018

Bonnie H. Cordon (tidligere 1. rådgiver i Primærs generalpresidentskap) vil virke som president, Michelle Craig som førsterådgiver og Becky Craven som annenrådgiver. De vil føre tilsyn med Kirkens organisasjon for unge kvinner mellom 12 og 17 år

Søster Lisa L. Harkness ble kalt som den nye førsterådgiveren i Primærs generalpresidentskap. Søster Harkness har virket i Primærs generalutvalg siden september 2017. Organisasjonen Primær er for barn i alderen 18 måneder til 11 år.

Statistisk rapport fra 2017 for generalkonferansen, april 2018

Som informasjon til Kirkens medlemmer har Det første presidentskap gitt følgende statistiske rapport om Kirkens vekst og status pr. 31. desember 2017.

  • 16 118 169 medlemmer totalt
  • 67 049 heltidsmisjonærer
  • 159 templer i virksomhet.
  • 34 821 kirke-enheter og menigheter

Endringer bekjentgjort for Kirkens prestedømsquorumer for voksne

Det er en betydelig forandring som vil påvirke alle voksne menn i troens forsamlinger over hele verden. President Nelson bekjentgjorde en omorganisering av prestedømsquorumer som vil kombinere høyprestene og eldstene til ett eldstenes quorum.

Prestedømmet er delt inn i to nivåer eller ordener – Det aronske prestedømme og Det melkisedekske prestedømme. Eldste og høyprest er to av de ordinerte prestedømsembedene i Det melkisedekske prestedømme.

President Nelson sa at sammenslåingen av de to prestedømsgruppene til ett quorum har blitt jobbet med, gjennomgått og finpusset i mange måneder. Nøkkelen til endringen sa han, er behovet for en mer effektiv omsorgstjeneste. “Vi har følt et presserende behov for å forbedre måten vi ivaretar våre medlemmer”, sa han. “For å gjøre dette bedre, må vi styrke våre prestedømsquorumer for å gi bedre rettledning i arbeidet med å utøve den kjærlighet og støtte som Herren ønsker for sine hellige.  Disse justeringene er inspirert av Herren. Når vi iverksetter dem, vil vi være enda mer effektive enn vi noensinne har vært.”

Det første presidentskap deler påskebudskap på generalkonferansen

Hvert medlem av Det første presidentskap delte påskebudskap under konferansens møte søndag formiddag. President Russell M. Nelson sa: “Uten vår Frelsers altomfattende forsoning ville ingen av oss ha noe håp om noensinne å vende tilbake til vår himmelske Fader. Uten hans oppstandelse ville døden være slutten. Vår Frelsers forsoning gjorde evig liv til en mulighet og udødelighet til en realitet for alle.”

President Dallin H. Oaks, førsterådgiver erklærte: “I dag slutter vi oss til andre kristne for å feire vår Herre Jesu Kristi oppstandelse. For medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Jesu Kristi bokstavelige oppstandelse en av pilarene i vår tro. Fordi vi tror på beretningene i både Bibelen og Mormons bok om Jesu Kristi bokstavelige oppstandelse, tror vi også på de tallrike læresetningene i Skriftene om at en lignende oppstandelse vil komme til alle mennesker som noensinne har levd på denne jord.”

President Henry B. Eyring, annenrådgiver begynte sin tale ved å si: “Jeg takker vår himmelske Fader for at han ga oss sin elskede Sønn, som kom frivillig til jorden som vår Forløser. Jeg er takknemlig for å vite at han sonet for våre synder og oppsto i oppstandelsen. Hver dag blir jeg velsignet ved å vite at jeg, på grunn av hans forsoning, en dag kan oppstå for å leve evig i en kjærlig familie.”

‘Omsorgstjeneste’ vil erstatte hjemmelærere og besøkende lærerinner

President Russell M. Nelson bekjentgjorde lørdag ettermiddag at Kirkens hjemmelærer- og besøkende lærerinne-program (oppgave å besøke og våke over andre medlemmer regelmessig) vil bli erstattet av en koordinert, mer personlig tilpasset innsats kalt “Omsorgstjeneste”.

Syv templer bekjentgjort på generalkonferansen, april 2018

Ved avslutningen av siste møte, bekjentgjorde president Russell M. Nelson planer om å bygge syv nye templer på følgende steder: Salta, Argentina; Bengaluru, India; Managua Nicaragua; Cagayan de Oro, Filippinene; Layton, Utah; Richmond, Virginia; og en storby som ennå ikke er bestemt i Russland. Disse syv bekjentgjorte templene øker det totale antall templer i drift (159) og templer bekjentgjort eller under oppføring (30) til 189 over hele verden.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.