Pressemelding

President Oaks forteller studenter i Roma hvorfor religionsfrihet er betydningsfullt

Han sier at troende mennesker må slå seg sammen for å "støtte, være et tilfluktssted og fremme religionsfrihet over hele verden."

I en tale ved Sapienza University i Roma på tirsdag, sa president Dallin H. Oaks i Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, at religionsfrihet er en uvurderlig, verdensomspennende og god verdi å beskytte.

President Oaks Rome 01
President Oaks Rome 01
President Oaks taler ved Sapienza University i Roma, tirsdag 14. desember 2021.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Førsterådgiveren i Det første presidentskap forklarte at Jesu Kristi Kirke er en gjenopprettet tro (ikke protestantisk eller katolsk), og sa at “gjengivelsen av fylden av den kristne lære lærer oss at Gud skapte og plasserte sine barn på jorden for å vokse åndelig ved å ta riktige valg mellom godt og ondt i samsvar med hans bud. Valgfrihet er derfor grunnleggende for Guds plan.”

Med henvisning til arbeidet til Cole Durham, professor ved Brigham Young University, og to medapostler, delte president Oaks flere viktige fordeler ved religionsfrihet.

President Oaks sa at beskyttelsen av religionsfrihet “samsvarer ikke bare med beskyttelsen av andre viktige rettigheter, men også med andre sosiale goder, som økonomisk frihet, høyere brutto nasjonalprodukt per innbygger, bedre inntekter for kvinner, likestilling mellom kjønn, høyere lese- og skriveferdigheter, bedre helse og utdannelse og befestning av demokrati.”

President Oaks Rome 02
President Oaks Rome 02
Paolo Naso, professor i statsvitenskap og journalistikk, og president Dallin H. Oaks i Det første presidentskap, håndhilser ved Sapienza University i Roma den 14. desember 2021.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Andre goder religionsfrihet gir, sa president Oaks, er pluralisme, fred og riktig adskillelse av stat og kirke. President Oaks siterte en tale fra oktober 2021 av Eldste D. Todd Christofferson, og sa: “Religionsfrihetens historie viser at respekt avler respekt. Myndigheter som beskytter religionsfriheten, har færre sosiale konflikter og større grad av sosialt samhold.”

President Oaks talte lenge om en annen fordel: Det nestekjærlige arbeidet troende mennesker utfører. Han leste fra eldste Quentin L. Cooks tale ved University of Notre Dame i juni 2021, og sa “Religiøs ansvarlighet gagner et sekulært samfunn” fordi det finnes “mange gode gjerninger som religion inspirerer troende mennesker til å utføre på andres vegne.” President Oaks ga flere eksempler fra siste dagers helliges verden i 2021:

  • Medlemmer av Jesu Kristi Kirke over hele verden har utført ca. 6 millioner timer med tjeneste i velferds- og humanitærprosjekter i Kirkens regi (ikke medregnet hva medlemmene gjør på egenhånd).
  • Nettstedet JustServe hjelper mer enn 655 000 frivillige å samarbeide og dekke behovene i lokalsamfunnet.
  • Kirken samarbeider med den katolske kirken og andre i Italia for å hjelpe flyktninger med mat, husly, medisinsk behandling og opplæring i ferdigheter.
  • Siste dagers hellige samarbeider med muslimske, jødiske og kristne organisasjoner i Middelhavslandene om å håndtere konflikter, sult, sykdom og fordrivelse.
  • Kirken samarbeider med myndighetene i India om å gi mer tilgang til synsstjenester, omsorg og opplæring av ferdigheter for mødre med spedbarn. Kirken ga også 4 millioner dollar til oksygenkonsentratorer, ventilatorer og annet medisinsk utstyr.
  • Kirken deltar i mer enn 575 andre covid-19-relaterte prosjekter i 74 land.

Som i sitt budskap ved universitetet i Virginia i november, sa president Oaks at den kristne kjerneverdien om å leve i fred med andre – det Kirken kaller “rettferdighet for alle” – er grunnleggende for at religionsfriheten skal vokse.

President Oaks Rome 03
President Oaks Rome 03
Alessandro Saggioro, professor i historie og religion ved Sapienza University i Roma, taler til studenter og fakultet, 14. desember 2021.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

“Virkeligheten av å leve som medborgere i et pluralistisk samfunn, er at vi må akseptere enkelte lover vi misliker og lære å leve i fred med enkelte personer som har andre verdier enn oss selv,” sa han. “Vi skulle ikke forvente eller søke total dominans for våre egne synspunkter, men i utøvelsen av gjensidig respekt, søke rettferdighet for alle. Dette krever selvfølgelig at vi søker å forstå andres erfaringer og bekymringer.”

President Oaks sa at selv om et lovforslag om rettferdighet for alle for øyeblikket er svekket i den amerikanske kongressen, “gjør betydningen av forståelsen av de involverte verdier, innsatsen verdt det.” Opprettelsen av “brukbare forhold mellom myndigheter og dem som søker religions- eller trosfrihet” er et “emne vi har mye å lære om fra hverandre,” sa han.

President Oaks siterte data som viser at det er få i våre dager som respekterer organisert religion og religionsfrihet. Hvorfor er det slik? Kanskje, sa han, fordi vi har mistet tråden i Kristi grunnleggende lære om å elske Gud og vår neste.

“Med den kjærlighet og gjensidige respekt som råder ved guddommelige bud, trenger vi å finne måter å lære fra hverandre for å understøtte felles innsikt, som holder oss sammen i et stabilt pluralistisk samfunn,” sa han. “Dette er måten vi kan forhindre at dype forskjeller om viktige verdier vil ødelegge vårt sivile samhold.”

President Oaks sa at veien fremover er interreligiøs solidaritet. Ved å sitere eldste Cook, sa han at katolikker, evangelister, jøder, muslimer, siste dagers hellige og andre trossamfunn “må være en del av en koalisjon av trosretninger til støtte, fungere som et tilfluktssted og forkynne religionsfrihet over hele verden.”

“Som en som er kalt til å vitne om Jesus Kristus og fremme freden og kjærligheten han underviste,” konkluderte president Oaks: “Vitner jeg om kraften i disse verdiene og nedkaller Guds velsignelser over alle som søker å fremme den.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.