Emne

Politisk nøytralitet

Kirkens oppgave er å forkynne Jesu Kristi evangelium, ikke å velge politikere. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige stiller seg nøytral til alle saker som vedrører partipolitikk. Dette gjelder i samtlige av de mange land den er etablert i.

Kirken vil ikke:

 • Gi sin tilslutning til, fremme eller gå imot politiske partier, kandidater eller partiprogrammer.
 • Tillate at dens bygninger, medlemslister eller andre ressurser benyttes til partipolitiske formål.
 • Forsøke å veilede sine medlemmer når det gjelder hvilken kandidat eller hvilket parti de skulle stemme på. Denne holdningen gjelder uansett om kandidaten er medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige eller ikke.
 • Forsøke å instruere eller diktere en politisk leder.

Kirken vil:

 • Oppfordre sine medlemmer til å utøve sin plikt som ansvarsbevisste borgere i sine lokalsamfunn ved blant annet å gjøre seg kjent med aktuelle spørsmål og problemstillinger, samt stemme ved valg.
 • Forvente av sine medlemmer at de engasjerer seg i den politiske prosess på en veloverveid og sivilisert måte, og respektere det faktum at Kirkens medlemmer har forskjellig bakgrunn og erfaring, og kan ha forskjellige standpunkter i partipolitiske spørsmål.
 • Be valgkandidater om ikke å antyde at deres kandidatur eller partiprogram støttes av Kirken.
 • Forbeholde seg retten som organisasjon til å ta opp på en ikke-partipolitisk måte saker den mener kan få betydelige samfunnsmessige eller moralske konsekvenser eller som direkte innvirker på Kirkens interesser.

I USA, hvor nesten halvparten av verdens siste-dagers-hellige bor, er det vanlig at Kirken ved hvert riksvalg sender ut et brev til opplesning i alle forsamlinger, som oppfordrer medlemmene til å stemme, men understreker Kirkens nøytralitet i partipolitiske spørsmål.

Relasjoner til myndighetene

Folkevalgte embedsmenn som er siste-dagers-hellige, tar sine egne beslutninger, og behøver ikke nødvendigvis være enige med hverandre eller med Kirkens offisielle standpunkter. Selv om Kirken kan formidle sine synspunkter til dem, slik den kan til enhver annen folkevalgt embedsmann, er den inneforstått med at disse embedsmennene fremdeles må ta egne beslutninger basert på sin beste dømmekraft, og at de må ta hensyn til den valgkrets de representerer.

Myndigheters rolle nevnt i nyere tids hellig skrift: Lære og pakter Kapittel 134

Partipolitisk deltagelse av Kirkens presiderende embedsmenn

I tillegg er Det første presidentskaps brev datert 16. juni 2011 en gjentagelse og en nærmere avklaring av kirkens standpunkt til politisk nøytralitet ved starten av en ny politisk sesong. Det gjelder for alle som er generalautoritet på heltid, hjelpeorganisasjonenes ledere på generalplan, misjonspresidenter og tempelpresidenter. Disse retningslinjene gjelder ikke heltidsansatte i Kirken.

“Generalautoriteter og Kirkens funksjonærer på generalplan og deres ektefeller og andre kirkelige ledere som virker på heltid, skulle ikke personlig delta i politiske kampanjer, herunder å fremme kandidater, delta i pengeinnsamling, uttale seg på vegne av eller på annen måte gi sin tilslutning til kandidater, eller gi dem økonomiske bidrag.

Ettersom de ikke er heltidsfunksjonærer i Kirken, er områdesyttier, stavspresidenter og biskoper frie til å bidra, virke i kampanjekomiteer og ellers støtte kandidater de selv velger, med den forståelse at de:

 • Opptrer kun som individuelle borgere i den demokratiske prosess, og at de ikke hevder, eller lar andre antyde at deres handlinger eller støtte på noen måte representerer Kirken.
 • Ikke bruker Kirkens brevpapir, kirkegenererte adresselister eller e-postsystemer eller kirkebygg til politiske formål.
 • Ikke driver pengeinnsamling eller andre typer kampanjer rettet mot andre medlemmer av Kirken under deres kirkelig tilsyn.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.