Pressemelding

Nye mormonapostler slutter seg til De tolvs quorum

Tre nye medlemmer av De tolv apostlers quorum – et av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges høyeste ledende organer – ble bekjentgjort lørdag på Kirkens 185. halvårlige generalkonferanse i Salt Lake City, Utah.

De tre nye apostlene er Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson og Dale G. Renlund. De vil fylle de ledige stillingene i De tolv apostlers quorum etter L. Tom Perry, Boyd K. Packer og Richard G. Scott, som har gått bort siden forrige generalkonferanse.

Hver av dem vil tale til det verdensomspennende publikumet i løpet av konferansehelgen, i tillegg til å svare på spørsmål fra nyhetsmediene etter møtet lørdag ettermiddag.

En erstatning i De tolv apostlers quorum kalles av Kirkens president, som får inspirasjon til å gi dette kallet. Det nye medlemmet av De tolv kan kalles blant generalautoritetene, som er overordnede ledere i Kirken, eller blant Kirkens medlemmer over hele verden.

De tolv apostlers quorum er det nest høyeste ledende organ i Kirken. I tillegg til sitt primære ansvar for å være spesielle vitner om Jesus Kristus over hele verden, har apostlene administrative oppgaver i forbindelse med at de fører tilsyn med den verdensomspennende kirkens programmer og utvikling.

Ansiennitet i De tolv apostlers quorum avgjøres ved datoen en apostel blir kalt, ikke ved alder. Dagens medlemmer av De tolv apostlers quorum er:

President Russell M. Nelson, Eldste Dallin H. Oaks, Eldste M. Russell Ballard, Eldste Robert D. Hales, Eldste Jeffrey R. Holland, Eldste David A. Bednar, Eldste Quentin L. Cook, Eldste D. Todd Christofferson, Eldste Neil L. Andersen, Eldste Ronald A. Rasband, Eldste Gary E. Stevenson og Eldste Dale G. Renlund

Les mer detaljerte biografier av de tre nye apostlene her (engelsk):

Eldste Ronald A. Rasband

Eldste Gary E. Stevenson

Eldste Dale G. Renlund

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.