Emne

Myndighet i Kirken

Kristne kirkesamfunn har forskjellige syn på spørsmålet om myndighet – den guddommelige rett til å forkynne, handle i Guds navn og lede Herrens kirke. Noen, som den romersk-katolske, ortodokse eller koptiske kirke, legger vekt på en sammenhengende linje av myndighet fra de tidlige apostlene. Noen som har brutt ut fra disse kirkene, sier de finner myndighet i Bibelens ufeilbarlighet. Andre vektlegger sterkt betydningen av å bli “kalt” til prestegjerningen. Siste-dagers-hellige skiller seg ut ved sitt syn på viktigheten av prestedømsmyndighet.

Det nye testamente beskriver kirken som ble grunnlagt av Jesus Kristus, som en kirke med struktur og form. Apostlene sto i spissen for den, og som mottakere både av ordinert myndighet og åpenbaring, fikk de ansvar for å lede kirken og holde dens læresetninger rene etter hvert som den spredte seg til hele den kjente verden.

Det faktum at den opprinnelige Jesu Kristi kirke etter hvert ville falle inn i en tilstand av frafall, ble forutsagt av oldtidens profeter og av apostlene på Kristi tid.

Selv om siste-dagers-hellige tror at guddommelig myndighet gikk tapt i urkirken etter apostlenes død, noe som gjorde det nødvendig med en gjenopprettelse ved guddommelig inngripen, avviser eller reduserer de ikke verdien av andre menneskers religiøse opplevelser:

  • Mye av den sanne lære som ble forkynt av Jesus Kristus, finnes i kirkesamfunnene i dag.
  • Medlemmer av andre kirkesamfunn som aksepterer Jesus Kristus og prøver å leve etter prinsippene han forkynte, har rett til guddommelig veiledning og inspirasjon i sitt liv.
  • Trofaste kristne som ikke er siste-dagers-hellige, kommer likevel til himmelen, og de som etterlever all sannhet og alt lys de har, vil åpne for ytterligere lys i livet etter dette.
  • Enhver som aksepterer Jesus Kristus som Guds Sønn og verdens Forløser, er en kristen, uavhengig av forskjeller i teologi.
  • Bibelen er en åpenbaring fra Gud av enorm verdi på grunn av den store evnen den har til å forandre menneskers liv. Den blir ikke mindre viktig ved at det foreligger ytterligere hellig skrift.

For siste-dagers-hellige var gjengivelsen av prestedømsmyndighet i første halvdel av det 19. århundre en faktisk handling ved englebesøk av dem som hadde myndighet i fordums tid. Guddommelig myndighet ble gjengitt til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ved et besøk av den oppstandne døperen Johannes i 1829 nær Harmony (nå Oakland), Pennsylvania, og litt senere da de oppstandne fordums apostlene Peter, Jakob og Johannes viste seg.

I dag kan alle medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som innehar prestedømmet, spore sin myndighet direkte tilbake til disse besøkene og overdragelsen av Guds prestedømme til Joseph Smith og tidlige ledere i Kirken. Når en person mottar prestedømmet i dag, vil han vanligvis sitte mens en person som allerede har prestedømmet, står og legger hendene på mottakerens hode og formelt overdrar denne myndigheten.

De “apostoliske nøkler” til prestedømsmyndighet i dag, eller med andre ord retten til å lede Kirken, tror vi er gitt til apostlene i vår tid på samme måte som de gamle apostlene hadde myndighet til å lede den tidlige kirke.

Skriftene forutsier frafall

2 Tessalonikerbrev 2:3

La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn.

Jesaja 60:2

Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg.

Jesaja 24:5

Jorden er vanhelliget under dem som bor på den. For de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt.

1 Timoteus 4:1

Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.

Gyldigheten av andre menneskers religiøse opplevelser:

 “Jeg får ofte spørsmålet: ʻHvordan skiller deres religiøse syn seg ut fra andres?ʼ I bunn og grunn er ikke forskjellene i vårt religiøse syn større enn at de ikke alle kan oppslukes av ett kjærlighetens prinsipp. Et av de store og fundamentale prinsipper i mormonismen er “å motta sannhet, uansett hvor den kommer fra”. Joseph Smith, sitert i History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2. utg. (Salt Lake City: Deseret News Press, 1949), 5:499.

 “Vi har ikke kommet for å ta fra dere den sannhet og det gode dere er i besittelse av. Vi har ikke kommet for å finne feil hos dere eller kritisere dere. Vi har ikke kommet hit for å irettesette dere. Behold alt det gode dere har, og la oss gi dere mer godt.” President George Albert Smith, sitert i Sharing the Gospel with Others, red. Preston Nibley (Salt Lake City: Deseret News Press, 1948), 12-13; uthevelse tilføyd.

 “Linjen med prestedømsmyndighet ble brutt. Men menneskene befant seg ikke i totalt mørke og var ikke fullstendig uten åpenbaring eller inspirasjon. Den mening at himlene ble lukket ved Kristi korsfestelse og ble åpnet igjen ved Det første syn, er ikke riktig. Kristi lys var tilstede overalt for å våke over Guds barn. Den hellige ånd kom til søkende sjeler. De rettferdiges bønner forble ikke ubesvart.” Boyd K. Packer: “Kristi lys”, Liahona, april 2005, 8.

 “Opplyste siste-dagers-hellige hevder ikke at historisk kristendom mistet all sannhet eller ble fullstendig ødelagt. De ortodokse kirkesamfunnene mistet kanskje fylden av evangeliet, men de mistet ikke alt, og ikke engang det meste av det. Mange evangelisk kristne karikerer eller overdriver Jesu Kristi Kirkes faktiske syn, som er at de ortodokse kirkene er ufullstendige, men ikke ødelagte. Det er deres trosbekjennelser som oppsto etter bibelsk tid, som blir identifisert i Joseph Smiths første syn som en vederstyggelighet, men absolutt ikke deres individuelle medlemmer eller deres medlemmers bibelske tro.” Craig L. Blomberg og Stephen E. Robinson: “How Wide the Divide?” A Mormon and an Evangelical in Conversation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997), 61.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.