Newsroom
Pressemelding

Mormonledere etterlyser lover som beskytter religionsfrihet
 

Ledere i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige etterlyste tirsdag lovgivning over hele USA som beskytter avgjørende religionsfrihet.

Ledere i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige etterlyste tirsdag lovgivning over hele USA som beskytter avgjørende religiøse friheter.

Samtidig sa Kirken at den ville støtte lovgivning for økt beskyttelse med hensyn til bolig, arbeid og endel andre områder hvor homofile i dag ikke har beskyttelse, samtidig som den sørger for at religionsfriheten ikke svekkes.

Interessekonflikter mellom talsmenn for religionsfrihet og de som søker å få homofiles rettigheter innlemmet i loven, har stadig oftere ført til passivitet eller en fastlåst situasjon i lovgivende forsamlinger over hele USA.

På en pressekonferanse med blant andre tre medlemmer av De tolv apostlers quorum og én kvinnelig leder i Kirken etterlyste lederne en tilnærming som sikrer “rettferdighet for alle” og balanserer beskyttelsestiltak for religionsfriheten med rimelige beskyttelsestiltak for homofiles rettigheter – spesielt når det gjelder bolig, arbeid og offentlig transport. Slike beskyttelsestiltak mangler i mange deler av landet.

Eldste Dallin H. Oaks og Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum og søster Neill F. Marriott i Unge kvinners presidentskap uttalte seg på vegne av Kirken, og forklarte problemstillingen og Kirkens standpunkt og tilnærming. Eldste D. Todd Christofferson, også en av De tolv apostler, innledet pressekonferansen og presenterte talerne.

Eldste Oaks sa: “Fordi vi ofte blir spurt om vårt syn på disse sakene, fremholder Kirken følgende prinsipper basert på Jesu Kristi læresetninger og rettferdighet for alle, herunder troende mennesker:

  • Vi krever for alle den Gud-gitte og grunnlovsfestede rett til å etterleve sin tro i overensstemmelse med sin egen samvittighet, så lenge det ikke går ut over andres helse eller sikkerhet.
  • Vi erkjenner at den samme samvittighetsfrihet må gjelde menn og kvinner overalt, til å følge sin selvvalgte religiøse tro, eller ingen, hvis de velger det.
  • Vi mener at lover bør utformes for å oppnå balanse mellom beskyttelse av alle menneskers frihet, og respekt for personer med forskjellige verdinormer.
  • Vi avviser forfølgelse og gjengjeldelse i enhver form, herunder forfølgelse basert på rase, etnisitet, religiøs tro, økonomisk situasjon eller forskjeller i kjønn eller seksuell legning.”

Kirkens ledere sa at begge sider av debatten om religionsfrihet og likebehandling skulle behandle hverandre med respekt.  

Dette standpunktet er i samsvar med Kirkens støtte til vedtekter i Salt Lake City i 2009, som beskyttet homofiles rettigheter til bolig og arbeid, og med uttalelser Kirken gjorde mot mobbing og trusler mot homofile ungdommer i 2010. Da disse vedtektene ble iverksatt i Salt Lake City, understreket Kirken at dens støtte var mulig fordi de også tok hensyn til religionsfrihet. 

Kirken utvidet dette standpunktet på tirsdag ved å si at den ville støtte slike vedtekter i hele Utah og resten av landet så lenge det var en balansert tilnærming til å beskytte den grunnlovsfestede rett til religiøs utøvelse og samvittighet.

Eldste Christofferson bekreftet at denne appellen til politiske ledere om å prøve å finne en balanse mellom religiøses og homofiles rettigheter, ikke innebærer en endring i Kirkens lære. 

Eldste Oaks sa at “de som søker beskyttelse av religiøs samvittighet og ytring og fri religionsutøvelse, ser med uro på den stadige undergraving av høyt avholdte friheter som garanteres i USAs grunnlov.”

Han forklarte også: “Siden 1791 har garantiene for religionsfrihet som er nedfelt i det første grunnlovstillegg, forsikret alle borgere om at de kan ha de religiøse syn de ønsker, og at de er frie til å uttrykke og handle i samsvar med disse oppfatningene så lenge slike handlinger ikke utgjør fare for offentlig helse eller sikkerhet. Dette er en av USAs mest verdsatte og definerende friheter. Likevel ser vi i dag stadig oftere angrep på religionsfriheten.

Eldste Oaks ga flere slike eksempler. Universitetene i California, sa han, tvinger noen grupper til å gå på akkord med sin religiøse samvittighet hvis de ønsker anerkjennelse for sine klubber. I en av USAs største byer beslagla nylig advokater på vegne av kommunale ledere prekener og notater fra prester som motsatte seg deler av en ny diskrimineringslov på religiøst grunnlag. Nylig, sa han, ble lederen for et stort amerikansk aksjeselskap tvunget til å fratre sin stilling som en tilsvarende velpublisert reaksjon mot hans personlige tro.

“Når religiøse personer blir offentlig truet, utsatt for hevnaksjoner, tvunget til å fratre sin stilling eller må lide personlig tap fordi de har uttalt seg i det offentlige rom, støttet en sak økonomisk eller deltatt i et valg, er det demokratiet som blir taperen,” sa eldste Oaks. “Slike metoder er like gale som å nekte tilgang til arbeid, bolig eller offentlige tjenester på grunn av rase eller kjønn.”

Eldste Holland sa at troende mennesker må hevde sin grunnlovsfestede rett til å leve i samsvar med sin dype religiøse tro. Det innbefatter å velge yrke eller tjeneste i offentlige verv uten trusler, tvang eller gjengjeldelse fra en annen gruppe.

Eldste Holland sa at “å ta hensyn til alles rettigheter – herunder deres religiøse rettigheter, krever visdom og dømmekraft, medlidenhet, medfølelse og rettferdighet. På politisk plan krever det utvilsomt at man tilstreber den høyeste grad av statsmannsevner.”  Han tilføyde: “Ingenting oppnås hvis begge sider tyr til trakassering, politisk spill eller beskyldninger om fordommer. Dette er alvorlige saker, og de fordrer alvorlig overveielse av seriøse aktører som engasjerer seg i gjennomtenkt og høflig debatt.”

Søster Marriott sa under pressekonferansen at Jesu Krist Kirke av Siste Dagers Hellige mener at all annen seksuell omgang enn mellom en mann og en kvinne som er gift, er i strid med Guds lover. “Dette budet og denne læren kommer fra hellig skrift, og det er ikke opp til oss til å forandre det,” sa hun. “Men Gud er kjærlig og barmhjertig. Han strekker seg ut til alle sine barn i like stor grad, og han forventer at vi behandler hverandre med kjærlighet og rettferdighet.”

Kirkens tilnærming representerer et ønske om å bringe folk sammen for å oppmuntre til dialog med gjensidig respekt. Søster Marriott understreket: “Vi er på vårt beste som medborgere når drakampen mellom forskjellige synspunkter, fritt og grundig luftet i den nasjonale debatt, til syvende og sist fører til kompromisser og løsninger, og at vi som nasjon går videre, sterkere enn før.”

Se hovedpunkter eller hele teksten fra pressekonferansen.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.