Emne

Mormoner og utdannelse: En oversikt

 

Utdannelse er viktig for medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og stemmer godt overens med mange av de andre verdinormene de verdsetter. Mormoner elsker å lære og er ivrig opptatt av å tilegne seg kunnskap. Deres engasjement for utdannelse både som prinsipp og som praksis er tydelig i deres tro, lære og hverdagsaktiviteter. De bekrefter at utdannelse er en bred, livslang streben med en rekke viktige formål. De har en unik forståelse av hva utdannelse er – et prinsipp som anerkjenner den menneskelige sjel så vel som intellektet. Videre har mormoner en tradisjon for utdannelse som er rik og langvarig, noe de verdsetter og fortsetter å vedlikeholde. Fordi de tror at utdannelse fortjener deres beste innsats, bruker siste-dagers-hellige betydelige ressurser og energi på dette.

I. Mormonenes forståelse av utdannelse

Formålene med utdannelse

Prinsippet utdannelse er vevd inn i de mest grunnleggende overbevisninger mormonene har om Gud, om livet og om seg selv. Siste-dagers-hellige tror for eksempel at Gud er allvitende, og lærer at “Guds herlighet er intelligens, eller med andre ord, lys og sannhet”.[1] De tror også at som Guds barn er målet for alle mennesker kontinuerlig å strebe etter å bli mer lik ham, og de ​​ser på utdannelse som en viktig del av denne strebenen. Derfor er livet for siste-dagers-hellige ikke bare en tid for prøvelse, men også en skole for å utvikle forståelse gjennom både studium og erfaring.[2] Utdannelse er et av livets fremste formål og har varig, evig verdi som overgår døden.[3] Utvikling av en raffinert, opplyst og gudfryktig karakter er dens endelige mål.[4]

Siste-dagers-hellige tror at på grunn av dens enorme og varige verdi har Gud gjort utdannelse til en guddommelig befaling som hans barn er ansvarlige for.[5] Både Bibelen og Mormons bok bekrefter denne befalingen med oppfordring om å søke, “banke på”, og be om kunnskap. Åpenbaringer og profeter i vår tid gir eksplisitt instruksjon om å lære, og klargjør at læring er avgjørende for frelse. Kirkens grunnlegger Joseph Smith forkynte at “mennesket blir ikke frelst raskere enn det tilegner seg kunnskap” og at “ intet menneske kan bli frelst i uvitenhet”.[6] Mormonene bekrefter også at Gud er aktivt involvert i opplæringen av sine barn. Han opplyser sinnet, og han lover at arbeidet med å lære vil bli anerkjent og møtt med hans kloke tildelinger av kunnskap.[7]

Bak siste-dagers-helliges tilnærming til utdannelse ligger en særegen forståelse av læring og kunnskap. Mormonene understreker klart at utdannelse er for hele mennesket, den involverer og gavner både sinn og ånd. Utdannelsen er ikke utelukkende intellektuell. Siste-dagers-hellige søker lærdom “ved studium og også ved tro” (Lære og pakter 88:118). Dette betyr blant annet at mormonene anerkjenner en type læring som innlemmer både intellekt og åndelig innsikt.[8] De erkjenner også at disse ikke er uavhengige av hverandre. Åndelig forståelse er for eksempel nødvendig for å gi rasjonell granskning av sitt endelige formål.[9] Videre bekrefter siste-dagers-hellige at tro og fornuft ikke er grunnleggende motsetninger.[10] Dermed er jakten på sannheten ubegrenset, men siste-dagers-hellige setter særlig pris på forståelse som bringer de søkende nærmere Gud og bidrar til å oppfylle livets viktige formål.[11]

Samtidig som utdannelse spiller en viktig rolle i mormonismens teologi, har den også en annen personlig verdi. Siste-dagers-hellige tror at utdannelse skulle forholde seg til og forbedre livserfaringen. Brigham Young forklarte: “Utdannelse gjør en i stand til å tenke klart, til å fungere godt i verdslig arbeid og til å sette pris på livet.”[12] Mormonene verdsetter sinnets liv og den rikdom som utdannelse tilfører vår opplevelse av livet. De oppfordres til å elske lærdom og undervisning, og de forstår at kunnskap gir personlig styrke.[13]

Siste-dagers-hellige tror også at læring bør ha praktisk verdi. Den bør forbedre vår evne til å bidra til samfunnet, til å bli økonomisk selvhjulpne og generelt til å “fungere godt i verdslig arbeid”.[14] Siste-dagers-hellige tror at utdannelse er avgjørende av moralske og praktiske grunner som spenner fra å forsørge og oppdra familien til deltagelse i samfunnet som sådan. Utdannelse er et alvorlig pålegg for foreldre som er ansvarlige for å sørge for livets nødvendigheter for sine barn. Kirkens president Thomas S. Monson har oppfordret både menn og kvinner til å skaffe seg utdannelse for å delta etter behov i en konkurransepreget økonomisk verden.[15] Utdannelse gir også dem som skaffer seg den, større innflytelse til det gode i deres lokalsamfunn. Den forbedrer deres evne til å hjelpe den menneskelige familie.

Mormonene tror naturligvis at utdannelse er avgjørende i den nærmeste familien også. Ettersom mormonene ser på familien som den mest grunnleggende enhet i samfunnet, ser de på hjemmet som arnested for menneskenes lærdom. Foreldre er pålagt av Gud å oppdra sine barn “i lys og sannhet” (Lære og pakter 93:40). De har hovedansvaret for å bringe sine barn til intellektuell, sosial og åndelig modenhet ved forskrift og eksempel. Barneoppdragelse anses som et samarbeid med Gud, og foreldre og andre pedagoger er ansvarlige for å veilede barn på måter som gagner dem umiddelbart og evig.[16]

Utdannelsens omfang

Mormonenes forståelse av utdannelse er inkluderende, ikke bare med hensyn til ulike typer lærdom, men også på andre måter. Kirkens lære skisserer et stort felt av verdifull kunnskap, som omfatter et ubegrenset utvalg av sekulære og religiøse emner. Geografi, kultur, historie, vitenskap og utallige andre emner faller innenfor disse brede parameterne som strekker seg langt utover den tradisjonelle rammen av religiøs kunnskap.[17] På ett nivå skiller faktiske ikke mormonene mellom “verdslig” og “religiøs” kunnskap. De ser på alle former for sannhet som relevant og hellig.

Selv om “utdannelse” ofte antyder formell skolegang, tror siste-dagers-hellige at det bør innebære langt mer enn som så. De oppfordres til å betrakte utdannelse som et individuelt ansvar,[18] og de ​​blir lært at enhver selv burde skaffe seg utdannelse i sitt eget liv, og lære på de måter og i den grad deres omstendigheter tillater.[19] Samtidig som de betakter formell utdannelse som uunnværlig, verdsetter også mormonene personlig lesing, studium, ettertanke og observasjon av mange slag. De tror at et vell av kunnskap er tilgjengelig for alle som vil gjøre nytte av den.

Til sist, for siste-dagers-hellige er utdannelse et prinsipp som angår evigheten. Mormonenes hellige skrifter forklarer at “hvilket som helst intelligent prinsipp vi tilegner oss i dette liv”, vil være med oss i livet heretter (Lære og pakter 130:18). Siste-dagers-hellige ser også på utdannelse som et evigvarende foretagende. De forventer og håper på et langt løp av læring som strekker seg uendelig inn i fremtiden.

II. Mormonenes tradisjon for utdannelse

Tradisjonen for utdannelse [20] i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er robust og langvarig – faktisk et kjennetegn på dens folk.[21] I nesten 200 år har mormonene utviklet pedagogiske tiltak og opprettholdt en kultur der utdannelse har hatt overordnet betydning. Denne tradisjonen kan spores tilbake til Kirkens tidligste dager.

I tillegg til Bibelen og Mormons bok har siste-dagers-hellige henvendt seg til guddommelige åpenbaringer mottatt av Kirkens grunnlegger, Joseph Smith, for å få et rammeverk og en følelse av mening med sin læring.[22] Blant annet oppfordrer disse hellige skriftene fra nyere tid de hellige til å verdsette og stadig søke visdom av alle slag og undervise hverandre flittig, slik at de kan bli “undervist i teori, i prinsipp, i lære [og] i evangeliets lov” (Lære og pakter 88:78). Slike læresetninger har ansporet til innsats i forbindelse med utdannelse av ulike slag i løpet av Kirkens historie.

Disse læresetningene utvidet Kirkens tidlige medlemmers engasjement for sine barns utdannelse og styrket deres personlige anstrengelser for selvutvikling og pedagogisk vekst. I likhet med mange familier i samtiden, sørget siste-dagers-hellige for utdannelse i hjemmet, men de skaffet seg den også mer formelt. På 1800-tallet, da utdannelse ofte var et privilegium for noen få, organiserte Kirkens medlemmer i Kirtland, Ohio, sine egne skoler. Noen av disse ga religionsundervisning, mens andre underviste medlemmer av samfunnet – inkludert kvinner og ungdom – i språk, matematikk, grammatikk og andre elementer av et tradisjonelt pensum.

Mormonene var også pionerer innen utdannelse på den utemmede amerikanske koloniseringsgrensen i Missouri på 1800-tallet, ved å opprette den første skolen i dagens Kansas City i 1831. Noen år senere, i deres nyoppførte by Nauvoo, Illinois, hadde de et modent samfunn som omfattet både høykultur og høyere utdannelse. Kirkens ledere hadde forklart at et av de store formålene med at siste-dagers-hellige skulle samles, var at de kunne nyte fordelene av utdannelse, og i Nauvoo ble mange av disse fordelene realisert.[23] Offentlige skoler, klubber, teatre, museer, samfunnshus og litterære og andre foreninger ble uttenkt og organisert. De hellige grunnla et universitet, University of the City of Nauvoo, som administrerte byens skoleverk. Besøkende til Nauvoo fant et folk som var ivrig opptatt av både til sine religiøse prinsipper og utvikling av sitt sinn.[24]

Selv i andre halvdel av det 19. århundre, da mormonene spredte seg utover for å kolonisere det vestlige USA, forble utdannelse en prioritet. I et forsøk på å opprettholde læring, ledet Kirkens ledere Brigham Young, John Taylor og Wilford Woodruff opprettelsen av stavs-skoler og “akademier”, som kanaliserte siste-dagers-helliges ofte skrinne ressurser inn i et organisert utdannelsestilbud. Mange av disse stavsskolene og akademiene har siden blitt regionens moderne videregående skoler, høyskoler og universiteter. Etter hvert som alternativer ble tilgjengelige, avviklet Kirken mye av sin innsats for å tilby ikke-religiøs utdannelse. Den begynte i stedet å utvikle systemer for supplerende religionsopplæring for elever i alle aldre.

III. Kirkens utdannelsesinitiativer

Tradisjonen tro har utdannelse fortsatt å ha en fremtredende plass i siste-dagers-helliges liv og tro.

I tillegg til fokus på læring på søndagens møter, i templet og i andre sammenhenger, har Kirken en rekke formelle tiltak for å bistå medlemmene i deres streben etter utdannelse.

Fortsatt støtte til dens høyskoler og universiteter gjenspeiler Kirkens erkjennelse av behovet for god og bred utdannelse. Kirken eier og driver tre universiteter (Brigham Young University, Brigham Young University-Hawaii og Brigham Young University-Idaho) og én høyskole (LDS Business College). Ved disse institusjonene kombineres sekulær utdannelse med Kirkens idealer og religiøse prinsipper. Kirken har også en rekke grunn- og videregående skoler i Mexico, Tonga, Samoa, Fiji og Kiribati.

Kirkens seminarer og institutter utgjør Kirkens skoleverk. Disse institusjonene vektlegger betydningen av å utvikle en helhetlig utdannelse som inkorporerer religiøs kunnskap og tro.

Seminar er et fireårig religionsundervisningsprogram tilgjengelig for ungdom av alle trosretninger. En ny bok av siste-dagers-helliges hellige skrifter studeres hvert år – Det gamle testamente, Det nye testamente, Mormons bok eller Lære og pakter. Seminar-klasser undervises av både heltidsansatte lærere og frivillige, ofte i Kirkens fasiliteter. Det er cirka 350 000 Seminar-elever over hele verden.

Religionsinstitutter gir religionsundervisning til unge mennesker mellom 18 og 30 år på mer enn 2500 steder verden over, hvorav mange er høyskole- eller universitetsstudenter. Institutt-klasser omfatter studium av Skriftene, Kirkens historie og lære om hvordan man forbereder seg til ekteskap og å reise på misjon for Kirken. Det er for tiden ca 350 000 elever innskrevet i Institutt.

Det vedvarende utdannelsesfondsom Kirken opprettet i 2001, gir kvalifiserte unge voksne i Kirken i utviklingsområder av verden en mulighet til å skaffe seg den utdannelse som er nødvendig for å forbedre sine økonomiske muligheter. Kirkens medlemmer bidrar til fondet, og fondets mottakere forventes å tilbakebetale lånet til en lav rente. Siden opprettelsen har Det vedvarende utdannelsesfond vokst til en omfattende innsats som har hjulpet titusenvis av mennesker.[1]Lære og pakter 93:36.

[2]Se Thomas S. Monson, “Se hen til Gud og lev”, Lys over Norge, juli 1998, 53; Bruce C. Hafen, “Forsoningen: Alt for alt”, Liahona, mai 2004, 98.

[3]Se Lære og pakter 130:19.

[4]Se Dallin H. Oaks, “A House of Faith” BYU Studies (1996), 117-18.

[5]Se Dieter F. Uchtdorf, “To prinsipper for enhver økonomi”, Liahona, nov. 2009, 58.

[6]Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith (2007), 262.

[7]2 Nephi 28:30; Lære og pakter 88:11.

[8]Joseph Fielding Smith forklarte utvetydig at “kunnskap kommer både ved forstand og ved åpenbaring”. Se “Educating for a Golden Era of Continuing Righteousness”, A Golden Era of Continuing Education (Brigham Young University, 1971), 2; Lære og pakter 9:2.

[9]Se Henry B. Eyring, “An Education for Real Life”, Ensign, okt. 2002, 14-21.

[10]Se Richard C. Edgley, “Tro – valget er ditt”, Liahona, nov. 2010, 31-33.

[11]Se 2 Nephi 9:29.

[12]Sitert i George H. Brimhall, “The Brigham Young University”, Improvement Era, juli 1920, 831.

[13]Se Dieter F. Uchtdorf, “To prinsipper for enhver økonomi”, 58.

[14]James E. Faust, “Learning for Eternity” (Tale under en andakt ved BYU, 18. nov. 1997), 3.

[15]Se Thomas S. Monson, “Great Expectations” (Tale under en andakt ved BYU, 11. jan. 2009), 3.

[16]Se L. Tom Perry, “Mødre som underviser barn i hjemmet”, Liahona, mai 2010, 29-31.

[17]Se Lære og pakter 88:79; 90:15.

[18]Se Russell M. Nelson, “Hvor finnes visdom?” Lys over Norge. jan. 1993, 5.

[19]Se Dieter F. Uchtdorf, “To prinsipper for enhver økonomi”, 58.

[20]Som en ressurs om Kirkens utdannelseshistorie, se utstillingen “Education in Zion” ved BYU. Teksten finnes her.

[21]Se James E. Faust, “Learning for Eternity”, 2.

[22]Se Dallin H. Oaks, “A House of Faith”, 115.

[23]Se Sidney Rigdon, “To the Saints Abroad”, Elders’ Journal, aug. 1838, 53.

[24]Se for eksempel “Highly Important from the Mormon Empire”, New York Herald, 17. juni 1842, 2.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.