Nyhetsredaksjon Blogg

Grunnkurs i mormonismen: Vanlige spørsmål

Concert at tabernacle

Gå til 20 vanlige spørsmål og svar om mormonene

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er det fjerde største kristne kirkesamfunnet i Amerika. Mer enn halvparten av dens 14 millioner medlemmer bor utenfor USA. Men til tross for trossamfunnets vekst og utbredelse  fortsetter undersøkelser å vise at relativt få mennesker kjenner til  mormonenes tro.

Som institusjon må  Kirken kunne gjøre tydelig rede for  sin offisielle lære. Journalister kan i sin tur være behjelpelige med å videreformidle denne til offentligheten på en korrekt og etterrettelig måte. Men når de gjør det, skulle de være klar over noen vanlige fallgruver. For eksempel har journalister under tidspress en tendens til å ta perifere deler av troen og gjøre dem sentrale, slik at de fremstår som  avgjørende grunnsetninger i troen. I tillegg blåser de ofte opp forskjeller i stedet for  å fremheve Kirkens mest grunnleggende læresetninger i sine reportasjer. Resultatet er at denne typen journalistikk tegner et forvrengt bilde av Kirken for offentligheten.

Dette til tross  ønsker Kirken seriøse  henvendelser fra alle typer medier. Kirken forventer at journalister er nøyaktige og ærlige og fokuserer på troen slik den praktiseres og oppfattes av dens medlemmer. Kirken fraråder sensasjonspreget og villedende journalistikk som fremhever abstrakte forestillinger som ikke gjenspeiler troen, læren og praksisen blant Kirkens medlemmer over hele verden.

Hva er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges sentrale trosoppfatninger?

Grunnleggeren av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Joseph Smith, skrev: “De fundamentale prinsipper i vår religion er … om Jesus Kristus, at han døde, ble begravet, oppsto på den tredje dag og fór opp til himmelen; og alt annet som henhører til vår religion, er bare supplement til dette.”

I tillegg til ovennevnte, tror siste-dagers-hellige entydig at:

  1. Jesus Kristus er verdens Frelser og Sønn av vår kjærlige himmelske Fader.
  2. Kristi forsoning gjør det mulig for alle mennesker å bli frelst fra sine synder og vende tilbake for å leve sammen med Gud og sine familier for alltid.
  3. Kristi opprinnelige kirke som er beskrevet i Det nye testamente, har blitt gjenopprettet i nyere tid.

1. Jesus Kristus er verdens Frelser og Sønn av vår kjærlige himmelske Fader

Siste-dagers-hellige tror at Gud sendte sin Sønn, Jesus Kristus, for å frelse alle mennesker fra deres synder (se Johannes 3:16). Gud er en kjærlig himmelsk Fader som kjenner sine barn individuelt, hører og svarer på deres bønner og har medfølelse med dem. Vår himmelske Fader og hans Sønn Jesus Kristus er to adskilte personer, men sammen med Den hellige ånd er de ett i vilje, hensikt og kjærlighet.

Siste-dagers-hellige tilber Jesus Kristus som sin Frelser og Forløser. Han står sentralt i deres  liv. De tar imot hans nåde og barmhjertighet, søker å følge hans eksempel ved å bli døpt (se Matteus 3:13-17), be i hans hellige navn (se Matteus 6:9-13), ta del i nadverden (se Lukas 22:19-20), gjøre godt mot andre (se Apostlenes gjerninger 10:38) og bære vitnesbyrd om ham ved både ord og gjerning (se Jakobs brev 2:26).

2. Kristi forsoning gjør det mulig for alle mennesker å bli frelst fra sine synder og vende tilbake for å leve sammen med Gud og sin familie for alltid

Siste-dagers-hellige tror at Gud har en plan for sine barn så de kan komme tilbake for å leve sammen med ham og bli “Kristi medarvinger” (Romerne 8:17). For medlemmer av Kirken står Jesus Kristi offer sentralt i Guds plan for vår lykke. Selv om mennesker gjør feil og synder, ser mormonene på dette jordelivet som en mulighet til å utvikle seg og lære. Ved å følge Kristi lære, motta hans nåde og akseptere dåp og andre sakramenter, tror mormonene at de blir renset for synd gjennom Kristi nåde, og kan vende tilbake for å bo hos Gud og sine familier for alltid.

3. Kristi opprinnelige kirke som er beskrevet i Det nye testamente, har blitt gjenopprettet i nyere tid.

Siste-dagers-hellige  tror at Kristus opprettet sin kirke i oldtiden på “apostlenes og profetenes grunnvoll” (Efeserne 2:20; se også Efeserne 4:11-14) med “én tro [og] én dåp” (Efeserne 4:5). Denne  grunnvollen av “én tro” ble gradvis undergravd etter at Kristi apostler døde. Som følge av dette gikk myndigheten  til å lede Kirken tapt, og måtte bli gjenopprettet (se Apostlenes gjerninger 3:21). Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige  forkynner at Herren har gjenopprettet sin kirke med levende apostler og profeter i vår tid, fra og med profeten som grunnla Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Joseph Smith.

Familien er den viktigste enhet i samfunnet.  De som følger Kristus og holder hans bud, er lovet å leve sammen  for alltid i guddommelig innstiftede, evige familier.

20 vanlige spørsmål og svar om mormonene

 

Innledning

Medlemmenes religiøse opplevelser er basert på et åndelig vitnesbyrd fra Gud som inspirerer hjerte og sinn og skaper en mellommenneskelig relasjon direkte med Gud. Kirkens rolle er å bidra til å hjelpe sine medlemmer i deres ønske om å følge Kristus. Derfor er Kirkens teologi basert på   Kristi lære som beskrevet i Bibelen og andre hellige skrifter, inkludert Mormons bok. Siste-dagers-hellige tror at Kirkens lære, basert på hellig skrift, forandrer liv ved å motivere mennesker til å bli mer lik Frelseren. President Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum har sagt: “Sann lære som forstås, forandrer ens holdninger og adferd.” De følgende kommentarene til de mest vanlige henvendelsene fra nyhetsmedia må ses i lys av denne forståelsen.

Er mormonene kristne?

Ja. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er en kristen kirke, men er hverken katolsk eller protestantisk. Den er  en gjenopprettelse av Jesu Kristi Kirke som opprinnelig ble grunnlagt av Frelseren i Det nye testamente. Kirken aksepterer ikke trosbekjennelsene som utviklet seg i tredje og fjerde århundre, og som nå står sentralt for mange andre kristne kirkesamfunn.

Siste-dagers-hellige tror at Gud sendte sin Sønn, Jesus Kristus, for å frelse alle mennesker fra døden og deres egne  synder. Jesus Kristus står sentralt i medlemmenes liv. De søker å følge hans eksempel ved å bli døpt (se Matteus 3:13-17), be i hans hellige navn (se Matteus 6:9-13), ta del i nadverden (se Lukas 22:19-20), gjøre godt mot andre (se Apostlenes gjerninger 10:38) og bære vitnesbyrd om ham ved både ord og gjerning (se Jakobs brev 2:26). Den eneste veien til frelse er ved tro på Jesus Kristus. Les mer om at siste-dagers-hellige er kristne

Hva tror mormonene om Gud?

Gud omtales ofte i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som vår himmelske Fader, fordi han er far til alle menneskers ånder og de er skapt i hans bilde (se 1 Mosebok 1:27). Det er en passende betegnelse på Gud, som er snill og rettferdig, allvis og allmektig. Gud Faderen, hans Sønn Jesus Kristus og Den hellige ånd utgjør Guddommen eller Treenigheten for mormonene. Siste-dagers-hellige tror at Gud har et legeme, men hans legeme er fullkomment og herliggjort.

Tror mormonene på treenigheten?

mormonene bruker som regel begrepet “Guddommen” om Treenigheten. De siste-dagers-helliges første trosartikkel lyder: “Vi tror på Gud den evige Fader og på hans Sønn Jesus Kristus og på Den hellige ånd.” Siste-dagers-hellige tror at Gud Faderen, Jesus Kristus og Den hellige ånd er ett i vilje og hensikt, men at de ikke bokstavelig talt er samme vesen eller substans, slik forestillinger om Den hellige treenighet ofte innebærer.

Hva er mormonenes syn på hensikten med livet?

Den jordiske tilværelsen ses i sammenheng med et før-jordisk liv hvor alle menneskers ånder levde sammen med vår himmelske Fader, og med  et fremtidig liv i hans nærhet der fortsatt vekst, læring og utvikling vil finne sted. Livet på jorden er å anse som en midlertidig tilstand der menn og kvinner blir satt på prøve – og hvor de får erfaringer som ikke kan oppnås noe annet sted. Gud visste at menneskene ville gjøre feil, så han sørget for en Frelser, Jesus Kristus, som ville påta seg verdens synder. For medlemmer av Kirken er fysisk død på jorden ikke en slutt, men begynnelsen på neste trinn i Guds plan for sine barn.

Tror mormonene på Bibelen?

Ja. Kirken ser på Bibelen som Guds ord og hellig skrift. Siste-dagers-hellige verdsetter høyt dens lære og engasjerer seg i et livslangt studium av dens guddommelige visdom. Bibelen er i bruk under gudstjenestene og blir behandlet og omtalt med respekt.  Annen hellig skrift,  Mormons bok,  styrker og underbygger Guds lære gjennom flere vitner. Boken inneholder gripende beretninger om  personlige erfaringer mange hadde med Jesus Kristus. Kirkens apostel M. Russell Ballard har sagt: “Mormons bok hverken svekker eller reduserer Bibelen, og legger heller ikke mindre vekt på den. Tvert imot, den utfolder, underbygger og hever Bibelen opp til sin rette plass.”

Hva er Mormons bok?

I tillegg til Det gamle og Det nye testamente i Bibelen er Mormons bok et annet testamente om Jesus Kristus. Den inneholder skrifter av oldtidsprofeter som gir en beretning om Guds handlemåte med folkene på det amerikanske kontinent. For siste-dagers-hellige står den sammen med Det gamle og Det nye testamente i Bibelen som hellig skrift. Les mer om Mormons bok

Hva er et mormontempel?

Templer fantes gjennom hele Bibelens historie. Disse bygningene ble regnet som Herrens hus (se2 Krønikebok 2:1-5), og slik ser også siste-dagers-hellige på sine templer i dagForsiste-dagers-hellige er templer hellige bygninger der de blir undervist om Kristi sentrale rolle i Guds frelsesplan og deres personlige forhold til Gud. I templer inngår medlemmer av Kirken pakter med Gud om å leve et dydig og trofast liv. De tar også del i hellige handlinger  på vegne  av sine avdøde slektninger. Mormontempler blir videre  brukt til å utføre vielsesseremonier som lover de trofaste evig liv sammen med sin familie. For medlemmer av Kirken er familien av sentral betydning. Lær mer om hvorfor mormonene bygger templer.

Tror siste-dagers-hellige på profeter i vår tid?

Ja. Kirken ledes i dag av apostler, noe som gjenspeiler hvordan Jesus organiserte sin kirke på bibelsk tid. Tre apostler utgjør Det første presidentskap (bestående av presidenten, eller Kirkens profet, og hans to rådgivere), og sammen med De tolv apostler har de ansvaret for å lede Kirken over hele verden og være spesielle vitner om den Herre  Jesus Kristus. Hver av dem er akseptert av Kirkens medlemmer i en profetisk rolle tilsvarende apostlenes i Bibelen.

Tror siste-dagers-hellige at apostlene mottar åpenbaringer fra Gud?

Ja. Når man  henvender seg og snakker til Gud, kalles  det bønn. Når Gud svarer gjennom Den hellige ånds innflytelse, kalles  det åpenbaring.  Åpenbaring i vid forstand er guddommelig veiledning eller inspirasjon. Det er formidling av sannhet og kunnskap fra Gud til hans barn på jorden, tilpasset deres språk og forståelse. Det betyr ganske enkelt å avdekke noe som ennå ikke er kjent. Bibelen viser til ulike typer åpenbaring, alt fra dramatiske syner til fredfulle følelser – fra den brennende busken til den milde, lave røsten. mormonene tror at guddommelig veiledning som regel kommer stillferdig, i form av inntrykk, tanker og følelser som formidles av Guds ånd.

Som oftest foregår åpenbaring som en pågående, andektig dialog med Gud: Et problem oppstår, og vi overveier og analyserer det. Så adspør vi Herren.  Hvis vi har tilstrekkelig tro, leder Gud oss ​​til svar, enten delvis eller fullstendig. Selv om det i siste instans er en åndelig opplevelse, krever åpenbaring også omhyggelig ettertanke. Gud deler ikke bare ut informasjon. Han forventer at vi skal finne ut av ting gjennom bønn, gransking og fornuftig tankegang.

Det første presidentskap (bestående av presidenten, eller Kirkens profet, og hans to rådgivere) og medlemmene av De tolv apostlers quorum får inspirasjon til å lede Kirken som helhet. Enkeltpersoner blir også inspirert med åpenbaring om hvordan de skal leve sitt liv og tjene andre. Lær mer om åpenbaring

Har mormonkvinner lederverv i Kirken?

Ja. Alle kvinner er døtre av en kjærlig himmelsk Fader. Kvinner og menn er likeverdige i Guds øyne. I Bibelen står det: “Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus” (Galaterne 3:28). I familien danner en hustru og en mann et likeverdig partnerskap når det gjelder å lede og oppdra en familie.

Siden Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges begynnelse har kvinner spilt en vesentlig rolle i Kirkens arbeid. Mens verdige menn har prestedømmet, er verdige kvinner også ledere, rådgivere, misjonærer og lærere. De holder prekener under gudstjenestene og leder forsamlingens bønner.  De utfører frivillig tjeneste både i Kirken og i sine lokalsamfunn og har lederverv i samfunn og yrkesliv. Deres unike innsats i oppdragelsen av barn er av spesielt stor betydning og likeverdig med et prestedømsansvar.

Tror siste-dagers-hellige at de kan bli “guder”?

Siste-dagers-hellige tror at Gud ønsker at vi skal bli som ham. Denne læren blir imidlertid ofte feilaktig fremstilt av dem som karikerer troen. De siste-dagers-helliges tro er ikke annerledes enn den bibelske lære, som sier: “Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham” (Romerne 8:16-17). Ved å følge Kristi lære, tror siste-dagers-hellige at alle mennesker kan “få del i guddommelig natur” (2 Peter 1:4).

Tror siste-dagers-hellige at de vil “få sin egen planet”?

Nei. Denne forestillingen blir ikke forkynt i de siste-dagers-helliges skrifter, og det er heller ingen læresetning i Kirken. Denne misforståelsen stammer fra spekulative kommentarer som ikke gjenspeiler Skriftenes lære. mormonene tror at vi alle er sønner og døtre av Gud, og at vi alle har mulighet til å vokse i og etter dette livet for å bli lik vår himmelske Fader (se Romerne 8:16-17). Kirken har aldri påstått fullt ut å forstå detaljene i Kristi utsagn om at “i min Fars hus er det mange rom” (Johannes 14:2).

Bruker siste-dagers-hellige et spesielt undertøy?

Ja. I vår verden av mangfoldig religionsutøvelse bærer mange troende mennesker spesielle klær som en påminnelse om hellige trosoppfatninger og forpliktelser. Dette har vært en vanlig praksis gjennom hele historien. I dag bærer trofaste medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tempelkledninger. Disse plaggene er enkelt, hvitt undertøy sammensatt av to deler: en topp lik T-skjorte og en underdel lik shorts.

Ikke ulikt det jødiske tallit katan (et bønnesjal), bæres disse plaggene under vanlige klær. Tempelkledninger fungerer som en personlig påminnelse om pakter inngått med Gud om å leve et godt, hederlig og Kristus-lignende liv. Det å bære tempelkledningen er et ytre uttrykk for en indre beslutning om å følge Frelseren.

Bibelen inneholder mange henvisninger til bruk av spesielle klær. I Det gamle testamente blir israelittene spesielt instruert om å gjøre sine klær til personlige påminnelser om sine pakter med Gud (se 4 Mosebok 15:37-41). Faktisk har religiøse klær, for noen, alltid vært en viktig del av å integrere religionsutøvelse i dagliglivet. Denne praksis appellerer til siste-dagers-hellige i dag.

På grunn av tempelkledningens personlige og religiøse karakter, ber Kirken mediene omtale  emnet med respekt og behandle de siste-dagers-helliges tempelkledning som de ville behandlet religiøse kledninger i andre trossamfunn. Å latterliggjøre eller spøke med hellige klær er svært støtende for siste-dagers-hellige.

Praktiserer siste-dagers-hellige polygami?

Nei. Det er mer enn 14 millioner medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og ikke en av dem er polygamist. Å praktisere polygami er strengt forbudt i Kirken. Den generelle normen for ekteskap i Kirken har alltid vært monogami, som vist i Mormons bok (se Jakobs bok2:27). I perioder i Bibelen ble polygami praktisert av patriarkene Abraham og Jakob, samt kongene David og Salomo. Det ble igjen praktisert av et mindretall av siste-dagers-hellige i Kirkens tidlige år. Polygami opphørte offisielt i 1890 – for 122 år siden. De som praktiserer polygami i dag, har overhodet ingenting med Kirken å gjøre. Les mer om dette spørsmålet

Hva er Kirkens standpunkt med hensyn til rasespørsmål?

Jesu Kristi evangelium er for alle. Mormons bok erklærer: “Sort eller hvit, trell eller fri, mann eller kvinne … Alle er like for Gud” (2 Nephi 26:33). Dette er Kirkens offisielle lære.

Personer av alle raser har blitt ønsket velkommen og døpt inn i Kirken helt siden dens begynnelse. Nær slutten av sitt liv, i 1844, var Joseph Smith, den profeten som grunnla Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, motstander av slaveri. I denne perioden ble noen svarte menn ordinert til prestedømmet. På et eller annet tidspunkt sluttet Kirken å ordinere mannlige medlemmer av afrikansk avstamning, selv om det var noen få unntak. Vi vet ikke nøyaktig hvorfor, hvordan eller når denne restriksjonen begynte i Kirken, men den har opphørt. Kirkens ledere søkte guddommelig veiledning i saken, og for over 30 år siden ble prestedømmet tilbudt alle verdige mannlige medlemmer. Kirken begynte straks å ordinere medlemmer til prestedømsembeder uansett hvor i verden de gikk i kirken.

Kirken fordømmer klart og tydelig rasisme, herunder enhver tidligere rasisme fra personer både i og utenfor Kirken. I 2006 erklærte Gordon B. Hinckley, som da var Kirkens president, at “ingen som kommer med nedsettende bemerkninger om noen av en annen rase, kan regne seg som en sann Kristi disippel. Heller ikke må han tro at han er i harmoni med Kirkens læresetninger. La oss huske at vi alle er en sønn eller en datter av vår Fader i himmelen som elsker alle sine barn.”

Tror mormonene at Edens hage er i Missouri?

Vi vet ikke nøyaktig hvor den opprinnelige Edens hage lå. Selv om dette ikke er en viktig eller grunnleggende læresetning, etablerte Joseph Smith en bosetning i Daviess County, Missouri, og sa at Edens hage var et sted i dette området. I likhet med å vite nøyaktig antall dyr på Noahs ark, er det å vite den nøyaktige plasseringen av Edens hage langt mindre viktig for ens frelse enn å tro på Jesu Kristi forsoning.

Hvorfor utfører mormonene “dåp for de døde”?

Jesus Kristus forkynte at “uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike” (Johannes 3:5). For dem som har gått bort uten dåpens ordinans, er stedfortredende dåp for avdøde et frivillig tilbud. Ifølge Kirkens lære står en avdød sjel i etterlivet helt fritt til å akseptere eller avvise en slik dåp – tilbudet gis fritt og må mottas fritt. Ordinansen tvinger ikke avdøde personer til å bli medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige eller “mormonene”, og Kirken regner heller ikke avdøde personer som medlemmer av Kirken. Kort sagt er det ingen endring i religion eller arv for mottakeren eller mottakerens etterkommere – oppfatningen av tvungen omvendelse er helt i strid med Kirkens lære.

Stedfortredende dåp for avdøde er naturligvis ikke noe nytt. Den ble nevnt av Paulus i Det nye testamente (se 1 Korinterbrev 15:29) og ble praktisert av grupper av tidlige kristne. Som en del av en gjenopprettelse av nytestamentlig kristendom, fortsetter siste-dagers-hellige med denne praksisen. Alle medlemmer av Kirken blir bedt om å sende inn navn for stedfortredende dåp  kun for sine egne avdøde slektninger, som et tilbud eller en offergave gitt av familiekjærlighet. Les mer om dette temaet her

Hvorfor sender Kirken ut misjonærer?

Misjonærarbeidet i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er basert på det nytestamentlige mønster av misjonærer som virker i par for å forkynne evangeliet og døpe troende i Jesu Kristi navn (se for eksempel Peter og Johannes' arbeid i Apostlenes gjerninger). Mer enn 52 000 misjonærer (2012), hvorav de fleste er under 25 år, er på misjon for Kirken til enhver tid. Misjonærarbeid er frivillig, og de fleste misjonærer finansierer sin egen misjon. De får sitt oppdrag fra Kirkens hovedkvarter, og blir bare sendt til land hvor myndighetene har godkjent Kirkens virksomhet. I noen deler av verden deltar misjonærene bare i humanitærarbeid eller spesielle oppdrag. 

Hvorfor røyker eller drikker ikke mormonene?

De siste-dagers-helliges helselov er basert på en lære om sunn mat og stoffer som ikke er bra for kroppen. Følgelig er alkohol, tobakk, te, kaffe og narkotika ikke tillatt. En 14 år lang studie ved UCLA som ble fullført i 1997, registrerte dødelighet og helsepraksis for 10 000 medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i California, og den viste at medlemmer av Kirken som overholdt helseloven, var blant dem med lavest dødelighet av kreft og hjerte- og karsykdommer i USA. Den viste også at Kirkens medlemmer som fulgte loven, hadde en forventet levealder som var mellom 8 til 11 år høyere enn den generelle hvite befolkningen i USA.

Bla gjennom bloggen

Om: Denne bloggen er administrert og skrevet av funksjonærer innenfor avdelingen for Informasjons og Samfunnskontakt (ISK) i Jesu Kristi Kirke av Siste-Dagers Hellige i Norge. Publiserte blogginnlegg kan regnes som troverdige og nøyaktige men skulle ikke nødvendigvis ses på som Kirkens offisielle uttalelser. Hensikten med bloggen er å gi journalister, bloggere samt det offentlige rom tilleggsinformasjon om saker som omhandler kirken i media generelt. For offisielle nyhetsuttalelser fra Kirken, besøk Mormonnytt.no.

Retningslinje angående stil: Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.