Emne

Forhold mellom forskjellige trossamfunn

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges flerkirkelige samarbeid

Respekt for de ulike trosoppfatningene og unike bidragene fra alle verdens trossamfunn er et av kjennetegnene på siste-dagers-helliges lære. I Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges spede barndom fremhevet Joseph Smith prinsippet religionsfrihet og toleranse: “Vi fordrer rett til å dyrke Den Allmektige Gud i overensstemmelse med vår egen samvittighet, og innrømmer alle mennesker den samme rett. La dem tilbe hva som helst, hvor som helst og på hvilken som helst måte de ønsker” (11. trosartikkel).

I samme ånd kom Kirkens president, Thomas S. Monson, med en appell om mer religiøs forståelse under generalkonferansen, et halvårlig verdensomspennende møte: “Jeg vil oppfordre medlemmer av Kirken overalt til å vise vennlighet og respekt for alle mennesker. Verden vi lever i er full av mangfold. Vi kan og skulle vise respekt overfor dem som har andre trosoppfatninger enn oss” (Generalkonferansetale april 2008). Siste-dagers-hellige betrakter alle oppriktig troende som likeverdige partnere i arbeidet med å utvikle tro og tjene andre mennesker.

Idet han understreket at Gud elsker alle mennesker, ikke bare de som tilhører én religion, erklærte president Dieter F. Uchtdorf i Det første presidentskap, Kirkens høyeste ledende organ: “Vi hedrer og respekterer oppriktige sjeler fra alle religioner, uansett hvor eller når de levde, som har elsket Gud, selv om de ikke hadde evangeliets fylde. Vi hever vår røst i takknemlighet for deres uselviskhet og mot. Vi omfavner dem som brødre og søstre, barn av vår himmelske Fader. ... Han hører de ydmyke og oppriktiges bønner fra alle nasjoner, tungemål og folk. Han gir lys til dem som søker og hedrer ham og er villige til å adlyde hans bud” (Generalkonferansetale april 2008).

Den avdøde Krister Stendahl, forhenværende biskop i Stockholm og æresprofessor ved Harvard Divinity School, utarbeidet tre regler for religiøs forståelse: (1) Når man prøver å forstå en annen religion, skulle man spørre tilhengere av den religionen, og ikke dens fiender. (2) Ikke sammenlign ditt beste med deres verste, og (3) la det være rom for “hellig misunnelse” ved å finne elementer å etterligne i andre trossamfunn. Disse prinsippene fremmer forbindelser mellom religioner som utvikler tillit og legger grunnvollen for samarbeid om veldedig arbeid.

Verdens åndelige og fysiske behov krever velvilje og samarbeid mellom forskjellige trossamfunn. Hvert av dem yter et verdifullt bidrag til det større samfunn av troende. Som en av Kirkens tidlige apostler, Orson F. Whitney, sa: “Gud benytter seg av mer enn ett folk for å utføre sitt store og vidunderlige verk. De siste-dagers-hellige kan ikke klare alt. Det er for omfattende, for vanskelig for bare ett folk.” Med andre ord ser ikke Kirkens medlemmer på andre troende rundt om i verden som motstandere eller konkurrenter, men som partnere i verdens mange gode saker. For eksempel har Kirken forenet sine krefter med den katolske hjelpeorganisasjonen El Minuto de Dios for å dele ut klær til ofre for flom og jordskred i Colombia i januar 2011. Videre samarbeidet Kirken med Islamic Relief USA om å sørge for mat og medisinsk utstyr til de rammede etter jordskjelvet på Haiti i januar 2010.

Det er viktig å understreke at samarbeid mellom trossamfunnene ikke innebærer å inngå doktrinære kompromisser. Selv om Kirken fremholder sin kirkelige uavhengighet og erkjenner doktrinære forskjeller, er ikke dette til hinder for at den samarbeider med andre trossamfunn om veldedige prosjekter. Dette arbeidet bygger på allmenngyldige verdier. En annen tolkning av den forsoning Kristus utførte, for eksempel, behøver ikke å svekke Kristi befaling: “Elsk din neste som deg selv.” Derfor er det nødvendig å skille mellom veldedig arbeid og doktrinære grunnsetninger, samtidig som man deler felles omtanke for de trengende. Velvillige mennesker behøver ikke å ha de samme trosoppfatningene for å kunne utrette store ting i tjeneste for sine medmennesker.

Følgende er bare noen eksempler på og historier om samarbeid mellom Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers hellige og andre trosretninger:

Arrangementer Kirken har vært vertskap for

Biskop Wester roser kardinal Georges besøk til Utah (2/26/2010)

Kardinal George taler om religionsfrihet ved BYU (2/23/2010)

Årlig flerkirkelig musikkhyllest i det historiske Salt Lake tabernakel (2/22/2010)

Trossamfunn deltar i musikalsk hyllest i Salt Lake tabernakel (2/9/2010)

Salt Lake flerkirkelige råd holder konsert på Temple Square (2/13/2007)

Erkebiskop Alex J. Brunett mottar utmerkelse for familieverdier (11/30/2010)

Arrangementer Kirken har deltatt i

Katedral feirer 100-årsjubileum; President Monson taler om tjeneste som to trossamfunn har utført i samarbeid (8/10/2009)

Apostler reiser verden rundt som følge av Kirkens voksende medlemstall (9/27/2010)

Parlament av verdens religioner møtes i Melbourne 2009 (12/14/2009)

Kirken representert på konferanse for verdens religioner i Kasakhstan (7/22/2009)

Omvisning i religiøse bygninger øker forståelse (7/31/2008)

Kirkens læresetninger

Apostel taler til ungdom i Boston om religionsfrihet (7/17/2010)

De som tror på Gud, må samarbeide, sier apostel (5/28/2008)

Respekt for andre trossamfunn (4/18/2008)

Evangeliet – En verdensomspennende tro (11/1991)

Guds kjærlighet til alle mennesker (2/15/1978)

Humanitærhjelp og annen tjeneste

Kirken bistår etter flom og jordskred i Colombia (1/6/2011)

Pakistans ambassadør takker Kirkens ledere for humanitærhjelp (9/14/2010)

Naboer hjelper naboer (7/8/2010)

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige samarbeider med Islamic Relief USA om å sende mat og medisinsk utstyr til Haiti (1/22/2010)

Fra Salt lake til Samoa stiller Kirken med humanitærhjelp (10/6/2009)

Kirken samarbeider med islamske ledere om hjelpearbeid (7/29/2009)

Mormoner hjelper flomofre i Indiana, Iowa og Wisconsin (6/17/2008)

De syr lappetepper for å hjelpe hjemløse familier (3/21/2007)

Mormon-ungdom i Houston hjelper naboer å forberede seg på krisesituasjoner (10/25/2006)

Siste-dagers-hellige sender hjelp til Midtøsten (7/27/2006)

Muslimer og mormoner samarbeider om å sende hjelp til jordskjelvofre i Indonesia (5/30/2006)

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.