Pressemelding

Det første presidentskap fortsetter å holde generalkonferansens kveldsmøte på lørdagen

“Når vi avholder dette møtet, vil flere emner i evangeliet kunne bli undervist, og flere ledere på generalplan få mulighet til å tale på konferansen.

conference centre 01Download Photo

Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sendte følgende brev i dag, 30. juli 2021, til ledere i trossamfunnet over hele verden.

Kjære brødre og søstre.

Et grunnleggende prinsipp i evangeliet er den velsignelse fortsatt åpenbaring er, der Herren åpenbarer sin vilje og “gir linje på linje, bud på bud, litt her og litt der” (Lære og pakter 128:21). For eksempel er generalkonferansens format og tidsplan endret mange ganger i årenes løp. Noen generalkonferansemøter var tiltenkt bestemte grupper av medlemmer eller ledere, for eksempel velferdsmøtet, kvinnenes møte, prestedømsmøtet, og andre møter tilrettelagt for å omhandle emner som vedrørte bestemte organisasjoner i Kirken.

I juni 2021, bekjentgjorde vi endringer for neste generalkonferanse, der kveldsmøtet på lørdagen ikke lenger ville bli avholdt. Denne beslutningen var basert på endringer i teknologi som gjør det mulig for alle medlemmer og venner å se hvert møte på generalkonferansen, herunder kvinnenes møte og prestedømsmøtet.

Vi erkjenner de tiltagende utfordringer som Kirkens medlemmer står overfor i vår tid. Et viktig vern mot disse utfordringene bygges gjennom å høre Guds ord (se Alma 31:5). Derfor, etter ytterligere studium og bønn, har vi følt oss tilskyndet til å fortsette å holde generalkonferansens møte lørdag kveld, om enn i et annet format enn tidligere.

Fra og med den halvårlige generalkonferansen i oktober vil møtet lørdag kveld fortsette. Alle medlemmer og venner av Kirken inviteres til å overvære møtet. Dette møtet vil ikke ha noe bestemt tema, og det er heller ikke tiltenkt noen bestemt demografisk gruppe eller lederskapsgruppe. Når vi avholder dette møtet, vil flere emner i evangeliet kunne bli undervist og flere ledere på generalplan få mulighet til å tale på konferansen.

Vi takker Herren for hans rettledning i denne saken. Vi uttrykker vår dype kjærlighet og takknemlighet for Kirkens trofaste medlemmer over hele verden, og ser frem til generalkonferansen, da Herrens ord vil bli formidlet gjennom hans tjenere.

Med vennlig hilsen,

Det første presidentskap

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.