Pressemelding

Brev fra Det første presidentskap 2016, oppfordring til å avgi stemme ved det politiske valget i USA

Følgende brev fra Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 5. oktober 2016, for opplesing på Kirkens møter i hele USA:

Kjære brødre og søstre:

Politisk deltagelse, valg, og Kirkens politiske nøytralitet

Som borgere har vi privilegium og plikt til å delta ved valg av embedsmenn og øve innflytelse på offentlig politikk. Deltagelse i den politiske prosessen har innvirkning på vårt lokalsamfunn og nasjonen for øvrig i dag, og i fremtiden. Vi oppfordrer siste-dagers-hellige til å være aktive borgere ved å registrere seg, bruke stemmeretten og delta i samfunnsspørsmål.

Vi oppfordrer dere også til å bruke nødvendig tid til å innhente informasjon om saker og kandidater dere vurderer. Sammen med tilgjengelige alternativer for dere på Internett, gjennom debatter og andre kilder, poster Kirken noen ganger informasjon om bestemte moralske temaer den har tatt standpunkt til på www.mormonnewsroom.org.

Prinsipper som er forenelige med evangeliet kan bli funnet hos diverse politiske partier, og medlemmer skulle søke kandidater som fremhever disse prinsippene.

Mens Kirken fastholder sin grunnlovfestede rett til nøytralitet når det gjelder politiske partier og kandidater, skulle medlemmer individuelt delta i den politiske prosessen. Kirken fastholder også sin grunnlovsfestede rett til å uttale seg i politiske spørsmål og samfunnsspørsmål.

Med vennlig hilsen,

Thomas S. Monson

Henry B. Eyring

Dieter F. Uchtdorf

Det første presidentskap

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.