Emne

Besegling

I Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige brukes ordet besegling om å forene en mann og en kvinne og deres barn for evigheten. Denne beseglingen kan kun utføres i et tempel av en mann som har prestedømmet, eller myndighet fra Gud. Ifølge siste-dagers-helliges tro innebærer beseglingen at disse familieforholdene vil bestå etter døden hvis hver enkelt lever i samsvar med Jesu Kristi læresetninger. For siste-dagers-hellige er familienavgjørende for Guds plan som den viktigste enheten både på jorden og i evigheten.

Når en mann og en kvinne blir viet i et siste-dagers-hellig tempel, kalles seremonien en besegling. Når barn senere blir født til dette paret, regnes de som automatisk beseglet til sine foreldre. Par som ble medlem av Kirken etter at de giftet seg, eller ikke giftet seg i templet av andre grunner, har fortsatt mulighet til å bli beseglet i templet senere. Foreldre kan få sine barn beseglet til seg samtidig. Disse beseglingsordinansene kan også utføres stedfortredende for de døde, for slik å knytte familier sammen på tvers av generasjoner.

Jesus Kristus selv snakket om begrepet besegling i Det nye testamente:

“Da Jesus var kommet til traktene ved Cæsarea Filippi, spurte han sine disipler: Hvem sier folk at Menneskesønnen er? …

Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds sønn.

Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbaret dette for deg, men min Far i himmelen.

Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen” (Matteus 16:13, 16-19).

Siste-dagers-hellige tror at den samme myndighet som ble gitt til Peter, ble gitt til Joseph Smith i 1829 og videre til Kirkens nåværende profet og president for Kirken, Thomas S. Monson. Bare profeten kan gi beseglingsmyndigheten til andre menn, og relativt få menn har denne myndigheten til enhver tid.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.