Pressemelding

Vi kan forkynne evangeliet ved hjelp av Internett

Av eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum
M. Russell Ballard: «Sharing the Gospel Using the Internet», Ensign, juli 2008, 58–63 Tilpasset fra en tale holdt ved Brigham Young University -- Hawaii 15. desember 2007. Jeg er i mitt 80. år. Noen vil dermed regne meg som ganske gammel. Faktisk tror noen at Brødene kanskje er for gamle til å vite hva som foregår i deres verden. La meg forsikre dere om at vi i aller høyeste grad vet hva som foregår.

En verden i forandring
I løpet av nesten 80 år har jeg sett mange forandringer. Da jeg tok fatt på min misjon i England i 1948, fikk man for det meste nyheter gjennom aviser og radio.

Hvor annerledes verden er i dag. Hvis mange av dere i det hele tatt leser aviser, er sjansen stor for at dere leser dem på Internett. I dag har vi kyberrommet, mobiltelefoner som kan spille inn film, nedlasting av filmer og musikk, sosiale nettverk, tekstmeldinger og blogger, håndholdte datamaskiner og podkasting.

Dette er fremtidens verden, med oppfinnelser dere ikke engang har drømt om som vil dukke opp i løpet av deres levetid, slik de har i min. Hvordan vil dere bruke disse storartede oppfinnelsene? Eller nærmere bestemt, hvordan kan dere bruke dem til å fremme Herrens verk?

Dere har en stor mulighet til å være en mektig kraft til det gode i Kirken og i verden. Det er mye sant i det gamle ordtaket "pennen er mektigere enn sverdet".1 I mange tilfeller er det med ord dere vil oppnå de store tingene dere bestemmer dere for å gjøre. Og det er hovedsakelig om måter å formidle disse ordene på jeg ønsker å tale til dere nå.

Helt fra begynnelsen av har Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige brukt det skrevne ords kraft til å spre det gjengitte evangeliums budskap over hele verden. Herren har gjennom århundrene inspirert mennesker til å finne opp verktøy som gjør det lettere å spre evangeliet. Kirken har tatt til seg og benyttet seg av disse verktøyene, herunder trykt materiale, kringkastingsmedier og Internett.

Det er kanskje få oppfinnelser som har hatt større innflytelse på verden enn trykkpressen, som ble oppfunnet av den inspirerte Johannes Gutenberg rundt 1436. Trykkpressen la til rette for at kunnskap, herunder den som finnes i Bibelen, kunne spres i større omfang enn noensinne før.

Internett -- vår tids trykkpresse
I dag har vi et motstykke til trykkpressen i Internett. Internett gir alle mulighet til å være forleggere og å bli hørt, og dette revolusjonerer samfunnet. Før Internett var det store hindringer for å få noe på trykk. Det skulle penger, makt, innflytelse og en god del tid til for å få noe publisert. Men i dag, på grunn av fremveksten av det noen kaller "nye medier", som er muliggjort av Internett, har mange av disse hindringene blitt fjernet. Nye medier består av verktøy på Internett som gjør det mulig for nesten hvem som helst å publisere eller kringkaste til enten et stort publikum eller et nisjepublikum. Jeg har nevnt noen av disse hjelpemidlene allerede. Fremveksten av nye medier legger til rette for en verdensomspennende diskusjon om nesten ethvert tenkelig emne, herunder religion, og nesten alle kan delta. Dette moderne motstykket til trykkpressen er ikke forbeholdt eliten.

Noen av disse verktøyene -- i likhet med ethvert verktøy i utrente eller udisiplinerte hender -- kan være farlige. Internett kan brukes til å forkynne Jesu Kristi evangelium, men kan like lett brukes til å markedsføre pornografiens smuss og fordervelse. Programvare som iTunes kan brukes til å laste ned oppbyggende og gripende musikk, eller antisosiale tekster av verste sort, fulle av banning og blasfemi. Sosiale nettverk på Internett kan brukes til å styrke og utvide sunne vennskap, like lett som de kan brukes av farlige mennesker som prøver å fange den uforsiktige. Det samme gjelder hvordan noen velger å bruke TV eller filmer, eller til og med et bibliotek. Satan er alltid raskt ute med å utnytte de negative mulighetene nye oppfinnelser byr på, til å ødelegge og forringe alt som kan være godt. Sørg for at valgene dere tar i forbindelse med disse nye mediene bidrar til å utvide deres sinn, øke deres muligheter og gi næring til deres sjel.

Som dere vet, har de nye mediene allerede hatt en enorm innflytelse på den gamle verdens aviser og andre tradisjonelle medier. Før i tiden kunne jeg som kirkeleder gi et avisintervju, for så å vente en dag eller to på at det dukket opp et sted midt inne i avisen. Så ble denne avisen kastet, og den virkning intervjuet kunne hatt, svant ganske raskt.

I dag kan jeg gå fra den ene avtalen til den neste, og reportasjen om mitt besøk eller intervju kommer nesten umiddelbart på avisens nettsted eller i blogger, hvor den kan kopieres og distribueres over hele Internett. Dere skjønner sikkert hvor viktig det er å si de rette tingene i dag. Ord som er dokumentert på Internett, forsvinner ikke. Et søk på Google eller Yahoo! vil finne frem igjen ordene, sannsynligvis i veldig lang tid.

Et godt eksempel: I 2007 kom TV-selskapet NBC til Salt Lake for å intervjue meg som et ledd i et innslag de laget om Kirken. Reporter Ron Allen og jeg tilbrakte en time sammen i kirkesalen i Joseph Smith Memorial Building. Vi snakket om Kirken i detalj. Noen få dager senere kom innslaget på luften, og i løpet av de fire minuttene var det ett kort sitat på ca. seks sekunder av det én time lange intervjuet. Det var akkurat nok tid til at jeg fikk bære vitnesbyrd om vår tro på Jesus Kristus som det sentrale i alt vi tror på. Jeg gjentar, bare seks sekunder ble brukt av et 60 minutter langt intervju. De seks sekundene er faktisk ganske typisk for medlemmer av de tradisjonelle TV-mediene, som tenker og sender i korte snutter. Den store forskjellen fra gamle dager til i dag, er at reporteren også la 15 minutter av intervjuet på nettstedet til NBC Nightly News. Og disse 15 minuttene ligger der fremdeles. Det vi sier kommer ikke lenger på og av skjermen på et blunk, men blir en del av et permanent arkiv, og det kan dukke opp på andre nettsteder som gjenbruker innholdet. De som bruker søkemotorer på Internett til å finne emner om Kirken, vil komme over dette intervjuet og mange andre.

Disse verktøyene gjør det mulig for organisasjoner og enkeltpersoner å gå fullstendig utenom nyhetsmediene og publisere eller kringkaste sine budskap i sin helhet til det tiltenkte publikum. I fjor gjennomførte for eksempel Kirkens avdeling for informasjon og samfunnskontakt et intervju med eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum og eldste Lance B. Wickman i De sytti om Kirkens standpunkt når det gjelder tiltrekning til samme kjønn. I gamle dager ville vi ha måttet benytte oss av nyhetsmediene for å formidle vårt budskap til offentligheten. Men dette dyptpløyende intervjuet ble gjennomført av Kirkens spesialister på informasjon og samfunnskontakt og lagt ut i sin helhet på Kirkens nettsted, uten å bli filtrert av nyhetsmediene.

Delta i diskusjonen
Det pågår stadig diskusjoner om Kirken. Disse diskusjonene vil fortsette enten vi velger å delta i dem eller ikke. Vi kan ikke bare stå på sidelinjen mens andre, herunder våre kritikere, forsøker å definere hva Kirken forkynner. Noen av disse diskusjonene følges av tusener eller til og med millioner, men mesteparten er i atskillig mindre målestokk. Alle disse diskusjonene har imidlertid en viss innflytelse på dem som deltar i dem. Oppfatninger om Kirken etablerer seg én diskusjon om gangen.

Utfordringen er at det er for mange som deltar i diskusjoner om Kirken til at Kirkens personale kan klare å delta i dem alle eller svare hver enkelt. Vi kan ikke svare på hvert eneste spørsmål, tilfredsstille hver forespørsel eller rette opp enhver misoppfatning som finnes. Vi må huske at det er forskjell mellom interesse og ren nysgjerrighet. Noen ganger vil folk bare vite hva Kirken er. Og noen av dem som søker svar ønsker å få dem direkte fra et medlem av Kirken. De setter pris på en samtale på tomannshånd.

Dere vet alle at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges medlemmer stadig blir minnet om og oppfordret til å alltid dele evangeliet med andre. Kirken prøver alltid å finne de mest effektive måtene å forkynne sitt budskap på. Å forkynne gjenopprettelsens budskap har alltid vært noe spesielt for meg. Jeg elsket å være misjonær i England. Jeg elsket å være misjonspresident i Canada. Og jeg elsker mitt nåværende kall, som gir meg muligheter til å forkynne budskapet om evangeliets gjengivelse til verden og vitne om at Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus viste seg for profeten Joseph Smith i 1820. Gjennom Joseph ble det evangelium som Jesus forkynte på Det nye testamentes tid, brakt tilbake. Det hadde gått tapt da oldtidens apostler døde. Jeg kan fortelle verden at jeg vet at prestedømsmyndighet og den nytestamentlige kirkes lære og ordinanser igjen finnes på jorden. Dette er det viktigste arbeidet vi kan delta i.

Jeg vil be dere om å slutte dere til diskusjonen ved å delta på Internett og forkynne evangeliet og forklare gjenopprettelsens budskap på en enkel og tydelig måte. De fleste av dere vet allerede at så sant dere har tilgang til Internett, kan dere starte en blogg i løpet av få minutter og begynne å fortelle om det dere vet er sant. Dere kan laste ned filmer fra Kirkens og andre passende nettsteder, herunder mormonnewsroom.org, og sende dem til deres venner. Dere kan skrive til medienettsteder som har innslag om Kirken og si deres mening om hvorvidt disse innslagene gir et riktig bilde eller ikke. Dette fordrer naturligvis at dere forstår evangeliets grunnleggende prinsipper. Det er helt avgjørende at dere kan bære et tydelig og korrekt vitnesbyrd om evangeliets sannheter. Det er også viktig at dere og de dere vitner for, forstår at dere ikke taler for Kirken som organisasjon. Dere uttaler dere som ett medlem, men dere vitner om de sannheter dere har lært å kjenne.

Altfor mange har en dårlig eller feilaktig oppfatning om Kirken fordi mesteparten av informasjonen de mottar om oss kommer fra medieinnslag som ofte drives av kontroverser. For mye oppmerksomhet rundt kontroverser har en negativ innflytelse på andres oppfating av hva Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige egentlig står for.

En spaltist i en større amerikansk avis skrev nylig på svært uansvarlig vis mange gale påstander i sin beskrivelse av Kirken, vår tro og vår religionsutøvelse. Mange medlemmer av Kirken og andre som forstår våre trosoppfatninger, skrev sine kommentarer på avisens nettsted og korrigerte misoppfatningene han bidro til å spre, og ba om at det måtte gis korrekte opplysninger.

Eksempler på hva dere kan gjøre
La meg gi dere noen få andre eksempler på hvordan Kirkens medlemmer bruker de nye mediene.

Et medlem av Kirken som bor i det midtvestre USA, gjør en stor innsats for å forkynne evangeliet hver dag, personlig. Han skriver så en blogg om sine daglige aktiviteter for å forkynne Mormons boks læresetninger og dele ut distribusjonskort til alle han møter. Hans innsats og flid for å forkynne evangeliet er beundringsverdig, og hans videre innsats for å skrive om den gir utvilsomt mange andre motivasjon til å gjøre det samme.

Andre har spilt inn sitt vitnesbyrd om gjenopprettelsen, Mormons boks læresetninger og andre emner i evangeliet på populære filmdelingsnettsteder. Dere kan også bære vitnesbyrd for ikke-medlemmer på denne måten. Bruk historier og ord som de vil forstå. Snakk ærlig og oppriktig om den innflytelse evangeliet har hatt i deres liv, om hvordan det har hjulpet dere å overvinne svakheter eller utfordringer og hjulpet dere å definere deres normer. Mottakergruppene for disse og andre nye medier kan ofte være små, men den samlede virkningen av tusenvis av slike historier kan være stor. Den samlede innsatsen er utvilsomt verdt det om bare noen få blir påvirket av deres uttrykk for tro på og kjærlighet til Gud og hans Sønn Jesus Kristus.

Gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium har utvilsomt hatt stor innflytelse på deres liv. Den har bidratt til å forme hvem dere er og hvordan deres fremtid vil bli. Vær ikke redde for å fortelle andre om deres erfaringer som en som prøver å følge Herren Jesus Kristus. Vi har alle interessante historier som har påvirket vår identitet. Å fortelle disse historiene er en måte å snakke med andre på som ikke skremmer noen. Å fortelle disse historiene kan bidra til å avmystifisere Kirken. Dere kan bidra til å overvinne misoppfatninger gjennom deres egen innflytelsessfære, som også burde omfatte Internett.

Ting å unngå
Enhver Kristi disippel er mest effektiv og kan gjøre mest godt ved å opptre på en måte som er verdig en som ønsker å følge Frelseren. Diskusjoner som fokuserer på å stille spørsmål ved, debattere eller tvile på evangeliets prinsipper, gjør lite for å bygge Guds rike. Apostelen Paulus har formant oss til ikke å skamme oss over evangeliet, "for det er en Guds kraft til frelse" (Romerne 1:16). La oss alle stå fast og uttale oss i tro når vi deler vårt budskap med verden. Mange av dere er hjemvendte misjonærer og kan fortsette en meningsfylt samtale på det språket dere lærte på misjonen. Deres rekkevidde kan krysse landegrenser.

Når dere deltar i denne diskusjonen og benytter dere av de nye medienes verktøy, må dere huske hvem dere er -- siste-dagers-hellige. Husk, slik ordspråket sier, at "mildt svar demper harme, men et sårende ord vekker vrede" (Ordspråkene 15:1). Husk også at stridighet er av djevelen (se 3. Nephi 11:29). Det er aldri behov for å krangle eller strides med andre om vår tro. Vi behøver aldri innta forsvarsposisjon eller bli fiendtlig innstilt. Vårt standpunkt står fast -- Kirken er sann. Vi trenger ganske enkelt å føre en samtale, slik venner i samme rom ville gjort, alltid ledet av Åndens tilskyndelser og alltid mens vi husker Herren Jesu Kristi forsoning, som minner oss om hvor dyrebare vår himmelske Faders barn er.

Måtte Herren velsigne hver og en av dere så dere må kunne øve mektig innflytelse på dem dere kommer i kontakt med. Som jeg sa til å begynne med, er ordenes makt enorm. La deres røst bli hørt for Jesu Kristi evangeliums store sak.

Noter

1. Edward Bulwer-Lytton, Richelieu (1839), akt 2, scene 2; i John Bartlett, red., Familiar Quotations, 14. utg. (1968), 601.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.